Varför hata så?

 

Jag fann en mycket intressant länk i kommentarsfältet inne hos ”fittstim” http://fittstimm.wordpress.com/ :

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/forskningsrapporter/man-som-hatar-kvinnorpdf

En ny rapport, ”Män som hatar kvinnor”, som försöker förklara bl.a mäns familjevåld och dessa mäns attityd gentemot kvinnor. Studien är gjord av Martin Söderberg, forskare vid Norrtäljeanstaltens sexualbrottsavdelning.
Ovanstående länk är en slags sammanfattning av rapporten men det riktigt intressanta börjar när man läser rapporten i sin helhet. Jag rekommenderar alla att göra det. Det är mycket text men ni kommer nog, som jag, att få en hel del aha-upplevelser.
För er som ändå inte orkar/har tid så kommer här några väl utvalda delar:
(jag har tagit bort länkarna i texten samt markerat i fetstil, för att det skall bli mer lättläst. Mina kommentarer i röd text.)
”Historiskt har emellertid våld mot kvinnor i nära relation ignorerats som
forskningsområde och främst betraktats som en privatsak att hantera för ett fåtal med problematiska parrelationer. Den australiensiska sociologen Jan Breckenridge hävdar att till och med akademin själv gått våldsamma mäns ärenden genom att exempelvis minimera våldets omfattning och konsekvenser, eller genom att lansera teorier om ”dysfunktionella familjer”. Främst europeisk psykologisk och psykoanalytisk vetenskapstradition hade under 1900-talet en tendens att se kvinnomisshandel som ett resultat av en mer övergripande familjepatologi. Inte sällan riktades beskyllningarna mot kvinnan för att hon förmodades ha övergivit sina äktenskapliga plikter. Numera betraktas dock våld mot kvinnor generellt inte bara som en av de allvarligaste kategorierna av brott mot mänskliga rättigheter, utan även som ett globalt folkhälsoproblem.”
*Vilka har, historiskt, vinklat forskningen om partnervåld till att handla om ”dysfunktionella familjer” snarare än ”dysfunktionella män?*
”I synnerhet bland män har det visat sig att individer med en konservativ syn på vad som är passande manligt respektive kvinnligt beteende också har en större benägenhet att tolerera eller ursäkta misshandel av kvinnor. Exempelvis
sammanfaller rättfärdiganden av partnervåld påfallande ofta med åsikten att
kvinnan ska ha en underordnad och komplementär position i förhållande till mannen i en romantisk kärleksrelation, att mannen ska vara familjens överhuvud, att män till skillnadmot kvinnor har en avsevärd sexualdrift, att kvinnor är opålitliga och manipulativa, samt att äktenskapet är en garanti för sexuellt samtycke.”
*Jag ser män, inte minst på nätet, som misstror kvinnor, anser att kvinnor ”manipulerar och ljuger” och hur många är inte de män som tycker att äktenskap innebär fritt inträde i en annan människas kropp?*
”Även i sammanhang där kvinnor generellt åtnjuter en betydande absolut social status och yrkesmässigt prestige är kvinnomisshandel mindre vanligt. Dessa resultat har föranlett flera forskare att också på individnivå dra slutsatsen att män vars åsikter är mest positiva till manlig överhöghet och herravälde över kvinnor sannolikt också är de som beter sig mest våldsamt och kontrollerande gentemot kvinnor.”
*Varför tänker jag på Pär Ström och hans anhängare?”
”Ett stort antal forskare har kommit fram till slutsatsen att en individs föreställningar om maskulinitet i allra högsta grad är relevanta för om han har en benägenhet att bruka våld mot kvinnor eller inte. Således är det viktigt att vid bedömningen av huruvida en klient har en attityd som stöder eller ursäktar partnervåld ta ställning till personens åsikter och värderingar kring vad det innebär att vara man. Som tidigare nämnts är konservativa, sexistiska och ojämställda värderingar, exempelvis beträffande fördelning av hushållsarbete, uppdelning av föräldraledighet eller kvinnors position i arbetslivet, inte per automatik attityder som stöder eller ursäktar partnervåld.”
”Kvinnomisshandlare har ofta ett påtagligt behov av att känna sig som ”herren på täppan”, det vill säga att vara par- eller familjekonstellationens primära överhuvud, försörjare och beskyddare. Dessa män förknippar manlighet med auktoritet, dominans och kontroll, samt har uppfattningen att för att vara en ”riktig man” ska man vara självsäker och bestämd, upprätthålla en aura av fysisk och mental styrka, proklamera synbara bevis på socialt anseende och ekonomisk framgång, vara överlägsen kvinnor, ha en pretentiös sexualitet och ständigt vara beredd att stå upp för sig själv om den manliga prestigen hotas.”
*Det ÄR synd om män! Tänk så hemskt att gå omkring och inbilla sig att man är en ”riktig man”, bara om man är överlägsen kvinnor? Snacka om att vältra sig i lögner och vanföreställningar om sig själv? Tragiskt.*
”I en undersökning av makt- och kontrollbehov bland män som åtalats för hustrumisshandel fann de amerikanska socialpsykologerna Donald Dutton
och Catherine Strachan att de våldsamma männen hade betydligt större behov av att känna sig mäktiga och framstående i jämförelse med en kontrollgrupp bestående av män som befunnit sig i äktenskaplig konflikt men som inte tillgripit våld. Intressant nog hade männen i gruppen av hustrumisshandlarna jämförelsevis sämre förmåga att skapa sig en position där de faktiskt kunde känna sig tongivande i sina relationer. Ett stort självhävdelsebehov i kombination med medioker begåvningsnivå och bristande sociala färdigheter utmärkte gruppen av män som gjort sig skyldiga till partnervåld.”
*Nu är det bevisat, män som hävdar sin överlägsenhet gentemot kvinnor är inte bara lågbegåvade och socialt inkompetenta, utan också i riskzonen för att våldföra sig på kvinnor.*
”Omvänt gäller att ju mer en man sympatiserar med jämställdhet mellan könen desto större är sannolikheten att han även anser att våld mot kvinnor är oacceptabelt, att han har en vidare definition av vad som utgör ett övergrepp, att han tar avstånd från förebråelser riktade mot kvinnliga brottsoffer och att han önskar utkräva ansvar av män som utövat våld mot sin partner.”
*Var finns alla dessa män? Inte i kommentarsfälten i pressen och inte i bloggar och forum som Mansnätverk och Papparättsrörelsen, i alla fall. Jag ser sällan till dessa jämställda män i min vardag. Var sjutton gömmer sig alla dessa män som påstås ta starkt avstånd från våldtäkter och kvinnomisshandel och ser kvinnor som sina jämlikar?*
”En hypermaskulin attityd innebär att klienten har överdrivna och stereotypa föreställningar om maskulinitet, som i praktiken anger en strikt standard för hur en man ska vara, samt innehåller förbud mot ”omanliga” beteenden. Enligt
en sådan manssyn ska en man vara en okänslig, aggressiv, självständig, målinriktad och hypersexuell risktagare. Till bilden hör också att våld och fara ses som spännande medan ömhet, rädsla, omtänksamhet, ödmjukhet och hänsynstagande anses vara tecken på svaghet, eller rent av uttryck för kvinnlighet eller homosexualitet.”
*Hypersexuella risktagande män som är aggressiva är nog inte många kvinnors dröm men det kanske inte är kvinnor dessa män vill imponera på och känna sig ”manliga” inför?*
”En generellt negativ och nervärderande kvinnosyn är en av de absolut mest centrala beståndsdelarna i en attityd som understödjer partnervåld. Flera
vetenskapliga studier har visat att män som har en fientlig och misstrogen inställning till kvinnor i allmänhet är kraftigt överrepresenterade som våldsverkare mot kvinnor.”
*Kvinnosyn – där kom det! Förstår ni nu varför jag och vissa andra bloggare tjatar om kvinnosyn i var och varannat inlägg?*
”Det som specifikt kännetecknar en sådan inställning är att vara osäker och avvaktande i förhållande till kvinnor, samtidigt som man känner tillfredsställelse i att dominera och kontrollera kvinnor. Denna attityd att ’kvinnor är motståndare som ska besegras och erövras’ föreligger som regel tillsammans med ett cyniskt ointresse av känslomässigt innerliga och ömsesidiga kärleksrelationer på lika villkor. En fientlig hållning där klienten finner nöje i att på olika sätt förnedra kvinnor är synnerligen problematisk om den uppträder i kombination med åsikten att en kvinna under vissa omständigheter förtjänar att utsättas för våld.”
*Varför tänker jag återigen på Mansnätverk, Papparättsrörelsen, Pär Ström och Pelle Billing? Varför tänker jag på porr och prostitution?*
”I jämförelse med män som inte brukar våld i nära relationer hyser våldsamma män i högre utsträckning tvivel om kvinnors förmågor och fallenheter. En klassisk åsikt som är relaterad till en förhöjd benägenhet till partnervåld är att kvinnor är underlägsna män beträffande tankeförmåga, begåvning och ledaregenskaper.”
*Och nu tänkte jag på Ström och kompani IGEN!*
”Kliniska rapporter och kvalitativa analyser av mäns utsagor om relationskonflikter indikerar på att kvinnomisshandlare inte anser att kvinnor har samma rättigheter som män att argumentera, förhandla och debattera kring sakförhållanden. Exempelvis visade en kvalitativ studie att hustrumisshandel är kopplad till åsikten att kvinnan ska undvika konflikter, vara åtråvärd och tillgänglig för sexuellt umgänge samt visa förståelse för mannens “okontrollerbara” sexualitet. Kvantitativ forskning bekräftar på ett övertygande sätt att ett generellt underskattande av kvinnors kapacitet är en riskfaktor för att begå våldsbrott mot kvinnliga sexualpartners. Män som anser att kvinnor inte förstår ironi och humorn i sexuella insinuationer är signifikant mer våldsamma mot kvinnor. Detta gäller även dem som anser att de viktigaste chefsuppdragen i företag och organisationer bör vara förbehållna
män på grund av att män är bättre lämpade än kvinnor att inneha ledande befattningar.”
*Nämen – IGEN!!!*
Antifemininitet kan manifesteras i vulgär heterosexistisk jargong, homofobi samt antipati gentemot politiska krav som ställs från kvinnorörelser.” Emellertid handlar antifemininitet primärt om vissa mäns ogillande och nervärderande av vad som uppfattas som typiskt kvinnligt uppförande, vilket i sig är empiriskt länkat till ökad risk för våldsbrott mot kvinnor. Intressant nog är dessa män även generellt mer trångsynta, fördomsfulla och mindre öppna för nya erfarenheter jämfört med genomsnittet av män.”
*Nu börjar jag snart undra om inte hela studien handlar om de antifeminina männen i Mansnätverket som t.ex Ström och Billing och alla dessa mamma/kvinnohatande män i Papparättsrörelsen?*
”Det finns forskning som visar att råa, sexistiska tillmälen bidrar till negativ objektifiering av kvinnor.”
*Objektifieringen av kvinnor sker dagligen, öppet och ogenerat i våra största dagstidningar samt på internet. AB, Expressen, DN, SVD – ta åt er, ni bidrar till detta! Eller är det det som är meningen, kanske..?*
”Partnervåld kan i realiteten omfatta hela skalan av övergrepp från enstaka fall av misshandel till mer genomgripande mönster av fysiska, verbala, emotionella, ekonomiska och sexuella beteenden som syftar till att kontrollera, hota, isolera eller exploatera en kvinna.”
*De flesta kvinnor har nog träffat på män som ägnar sig åt någon av dessa ”manliga” beteenden?Jag och mina väninnor känner i alla fall väl igen det*
”En förställning om romantiskt samliv i familjen som bygger på att kvinnan ska ha en underställd position i förhållande till mannen, samt respektera den ordningen genom absolut lydnad och underkastelse, utgör definitivt en attityd som stöder eller ursäktar partnervåld. I familjer där mannen har total makt över alla beslut som rör familjen löper kvinnan större risk för att också råka ut för misshandel av sin relationspartner. Ett närliggande kluster av attityder som indirekt stöder partnervåld är att kvinnan anses vara ansvarig för sammanhållningen och harmonin i familjen. Detta innebär i praktiken att kvinnan förväntas visa en putsad fasad utåt och samtidigt stå ut med en hel del lidande för husfridens skull. Värderingar som betonar att parförhållanden och äktenskap ska hållas samman i princip till vilket pris som helst är problematiska i partnervåldshänseende eftersom de tenderar att låsa fast individer i destruktiva relationer.”
*Varför tänker jag på KD, SD och Moderaterna? Hemmafruar och kärnfamilj?*
”Män som känner sig hotade av kvinnors sexualitet kan ägna mycket möda åt att göra sina relationspartners emotionellt och socialt isolerade, ofta genom att på olika sätt få kvinnorna att känna att de inte förtjänar eller är kapabla till självständiga liv. Vissa svartsjuka män med dålig självbild och rigida uppfattningar om manlig auktoritet och storslagna sexualitet investerar mycket prestige i sin sexuella aktivitet och förträfflighet. Blir dessa män inte ständigt sexuellt bekräftade av sina fruar eller flickvänner väcks våldsbenägenheten.”
*Varför tänker jag på våldtäktsmän och husfridssex på samma gång? Och ”prata-om-det”?*

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s