Dags att sätta stopp!

http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=1171

”Feministiskt initiativs kongress är nu avslutad och partiet har valt talespersoner, styrelse och tagit fram en mängd politiska förslag.”

De politiska förslagen som Feministiskt Initiativ presenterar, behandlar många av de ämnen som jag brukar ta upp i bloggen. Tex:

*Kvinnors sämre ekonomi pga kvinnors lägre löner och kvinnors sämre ekonomi pga att kvinnor tar den största delen av både det ekonomiska ansvaret och det sociala ansvaret för heteropars gemensamma barn, inte bara i hetero-relationen utan också när föräldrarna har separerat.

*Barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp av sina pappor men där papporna ges både umgängesrätt med barnen, gemensam vårdnad och till och med ENSKILD VÅRDNAD om barnen! Pappor som misshandlar och till och med mördar sina barns mamma, får idag vårdnaden om barnen.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vardnadslag-ses-over-efter-kritik_8061450.svd
http://gd.se/nyheter/inrikes/1.5757027-vardnadslag-ses-over-efter-kritik
http://www.skanskan.se/article/20130408/TTINRIKES/304089990/1395/-/varingrdnadslag-ses-oumlver-efter-kritik
http://www.skanskan.se/article/20130408/TTINRIKES/304089990/-/varingrdnadslag-ses-oumlver-efter-kritik
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5497861

*Regeringens pinsamma så kallade ”utredning”, utförd av en majoritet män inom SMER för att legalisera surrogatmödraskap, vilket innebär att de anser att det är föredömligt och skall vara lagligt för kvinnor att ge bort sina barn.

*Sexualbrottslagstiftningen, som i praktiken är näst intill verkningslös, då få kvinnor och barn som utsätts för våldtäksmäns och pedofilers/barnvåldtäktsmäns sexuella våld, får sina förövare dömda i domstol. Polismyndigheten lägger ned våldtäktsanmälningar och noterar ”falsk” i anmälan, utan att ens ha kallat misstänkta gärningsmän till förhör.

Fi anser att det är dags att sätta stopp för våldet mot barn:

”Vart tionde barn uppskattas i Sverige uppleva våld i hemmet, och vart tjugonde barn upplever detta våld ofta. Män står för majoriteten av också det direkta våldet mot barn, inte minst vad gäller det grova våldet.

Många kvinnor som lämnar en våldsam relation blir fortsatt utsatta för hot, trakasserier och fysiskt våld. Våldsamma mäns tillgång till sina barn är en viktig anledning till att våldet kan fortsätta. Umgänget beskrivs i lagtexten (FB 6 §) som en rättighet för barnet, men blir i praktiken en rättighet för umgängesföräldern. För många står valet mellan att skydda sina barn från risken för fortsatt våld vid umgänge och att riskera att betala vite och att bli av med vårdnaden, om umgänget inte kan komma till stånd. Påtvingat umgänge med en förälder som barnet upplever som förövare försvårar för barnet att tillgodogöra sig behandling. Barnen behöver vidare rätt stöd att bearbeta sina upplevelser.”

 • Fi ska verka för att en person som har kontaktförbud inte samtidigt ska ha möjlighet till umgänge med den skyddades och sina gemensamma barn, så som idag.
 • Fi ska verka för att gemensam vårdnad efter separation ska vara möjligt mot en förälders vilja endast i undantagsfall och efter en ordentlig riskbedömning. Finns substantiella tecken på våld eller övergrepp ska gemensam vårdnad i princip vara utesluten.
 • Fi ska verka för att det inte ska vara möjligt att tvinga barn till boende hos eller kontakt med en förälder mot barnets uttryckliga vilja, oavsett om brott har styrkts eller inte.
 • Fi ska verka för att umgängesarrangemang med en våldsam förälder som barnet ändå vill ha kontakt med ordnas på ett sätt som är säkert för den våldsutsatta och barn. Endast närvaro av en okvalificerad kontaktperson utan möjlighet att vid behov ingripa är en otillräcklig säkerhetsåtgärd.
 • Fi ska verka för att alla utredare i familjerättsärenden och barnavårdsärenden ges fortbildning om kvinnofrid, våld i nära relationer, bemötande och metoder att samtala med barn.
 • Fi ska verka för att stöd och behandling till barn som upplevt våld utvecklas och expanderar. Att satsningar på BUP och annan kvalificerad verksamhet att ta emot dessa barn, som idag ofta nekas behandling på grund av resursbrist, prioriteras.

 • Fi anser att det är dags att förändra synen på våldtäkt:

  ”Enligt Brottsförebyggande rådet begås cirka 30 000 våldtäkter varje år i Sverige gällande personer över 15 år. Ungefär en tiondel av alla fall anmäls. Mindre än en femtedel av anmälningarna leder till åtal och av dessa leder en ytterst liten del till fällande dom. Många flickor, kvinnor, pojkar, män och andra som utsätts för våldtäkt låter bli att anmäla av rädsla för att inte bli trodda. Statistiken visar också att chansen att få upprättelse är låg.”

  ”Män och killar förväntas vara sexuellt aktiva och dominanta och gärna ha många partners. Kvinnor och tjejer förväntas däremot hålla på sig och vara svårövertalade för att inte få så kallade ”hora-rykten”. Det finns också föreställningar om att man måste ”ställa upp” på sex i en relation, även när man inte känner för det (så kallat tjat-sex). Detta i kombination med sexuella trakasserier, objektifiering av kvinnokroppen i media och pornografi, förekomsten av skällsord som hora och fitta i skolan etc. är vardagliga uttryck för ett ojämnställt samhälle och påverkar hur vi ser på kön och sexualitet. För att förändra föreställningar och praktiker kopplade till sexualitet och våld behöver normer kring kön utmanas och gamla föreställningar och fördomar ersättas med jämställda värderingar.”
    

 • Fi ska verka för en ändring av lagen om våldtäkt så att brist på frivilligt deltagande konstituerar brottet.
 • Fi ska verka för förbättrad sexualundervisning och utbildning i genusperspektiv i skolan.
 • Fi ska verka för att personer som utsatts för våldtäkt ska erbjudas kostnadsfri rådgivning av en advokat.
 • Fi ska verka för att polisen ska bli skyldig att anmäla behov av målsägarbiträde.
 • Fi ska verka för att väntetiden i domstolar minskas.
 • Fi ska verka för att utbildning i genusperspektiv för polis, åklagare och domare skall vara obligatoriskt.

 • Fi vill ha en rättspolitik fri från diskriminering. Jag brukar kalla den pågående diskrimineringen av kvinnor och barn i rättsväsendet för ”rättsrötan” i bloggen:

  ”Brott bedöms olika beroende på vem som begår dem och vem den brottsdrabbade är. Till exempel påverkas domstolarnas bevisvärdering och bedömning av vittnens trovärdighet av faktorer som kön, etnicitet, klass och sexualitet. De som generellt har mer makt i samhället har lättare att bli trodda, medan diskriminerade grupper misstänkliggörs eller tas på mindre allvar.”
  ”Feministiskt initiativ ser också att det finns områden där en skärpning av straffsatsen är nödvändig. Ett sådant brott är t.ex. grov kvinnofridskränkning. Kvinnors säkerhet är idag lågt värderad i jämförelse med andra grova brott. Feministiskt initiativ anser att straffet för grov kvinnofridskränkning inte motsvarar allvarligheten i brottet. Det strängare straffet ska dock kombineras med att den dömde ska erbjudas kvalificerad behandling. Fi ser även att det finns ett behov av nya brottsrubriceringar som t.ex. ett särskilt tortyrbrott.”

  ”Domstolsväsendet, åklagarmyndigheten och polismyndigheten måste aktivt arbeta med dessa perspektiv för att bygga in det i sitt dagliga arbete. Inom domstolsväsendet kan det inte längre vara frivilligt att genomgå kompetensutvecklande utbildningar som syftar till att öka kunskaper om diskriminering, det måste bli obligatorisk kunskap. Utbildningen till polis bör omformas till en högskoleutbildning med större fokus på vad som orsakar brott och bemötande. Rekryteringen till polisutbildningen måste ses över, polisskolorna måste bli bättre på att tillvarata olika former av kompetenser och bredda synen på vad som är en lämplig polis. Alla som arbetar inom rättsväsendet ska genomgå utbildning i barns rättigheter.”

  Jag instämmer med Feministiskt Initiativ: Det är HÖG TID att sätta stopp nu! Gör det i nästa val, kvinnor och män!

  Annonser

  29 thoughts on “Dags att sätta stopp!

  1. Jo, åtgärder som korrigerar kvinnors sämre ekonomi i de fall som nämns inkl. i pensionsfrågor torde väl vara enkla att genomföra, det är ju fråga om mätbara saker. Det övriga betr. vårdnadsfrågor, vittnens trovärdighet o annat blir det väl bara en massa dividerande om från olika håll utan att komma fram till någonting.Men som en engångsföreteelse skulle jag gott kunna tänka mig att rösta på F! – bara för att Fredrik & co skulle få uppeldade och vassa Schyman att tampas med! Normalt är ju politik så jämra tråkigt… / Alexis

  2. Visst vore det enkelt att åtgärda det ekonomiska förtrycket mot kvinnor, tex genom att kvinnor ges lika löner som män och att även fäder tvingas betala vad det kostar, att sätta barn till livet? Vad är problemet..?Att rösta på Fi, bara för att elda upp Fredik och kompani och få dem att svettas lite inför Schyman, kan ju vara ett skäl lika gott som något annat, Alexis;).Det viktigaste skälet för mig är demokrati. Det råder ingen demokrati i ett land där kvinnor inte är delaktiga i samhällsbesluten och definitivt inte i ett land där kvinnor utestängs från beslutsfattandet, till och med i frågor som bara rör kvinnor.Ingen man skulle vilja byta.

  3. Klart att Fi är ett jämställdhetsparti, eller varför skulle det inte vara det, enligt dig? Nu är det ju så, att för att kvinnor och män skall bli jämställda, åtnjuta samma frihet och få samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i samhället, så krävs det att kvinnors villkor, frihet och samhällsengagemang blir ungefär lika stort som mäns. Det går ju liksom inte att fylla på mäns del av vågskålen för att det skall väga jämnare som du förstår..? Tex ge män ännu mer i lön? Då blir det ju ännu mer ojämställt.Eller missuppfattar jag dig, på nåt sätt?

  4. Det är bra att FI nu tar klart ställning mot surrogatmödraskap. Jag saknar dock en förståelse för patriarkala maktstrukturer inom den homosexuella rörelsen och jag saknar en upptrappad kamp mot prostitution, stripp och porr.Men annars är det bra förslag. Genuskunskap inom rättsväsendet känns akut!

  5. Man kan alltid göra mer men i det stora hela tycker jag att Fi fokuserar på det som är akut, tex våldet och det sexuella våldet mot kvinnor och barn, den pågående rättsrötan mot kvinnor och barn samt lönerna. Fi nämner ju också den ökade sexualiseringen av kvinnors och barns kroppar inom den manliga porren, media osv och jag tycker att de planerade åtgärderna för att komma åt detta, är bra. Man måste börja med att förändra värderingar, syn på kön, makt och sexualitet för att kunna förbättra för kommande generation flickor och pojkar.Anser även att Fi:s, som enda parti, förslag att erbjuda vård till de män som bedriver tortyr och kvinnomisshandel i heterofamiljerna är suveränt.

  6. Hoppas att fler kvinnor och män ser det på samma sätt som vi här i bloggen, Rain. Då kanske det äntligen blir lite ordning på torpet (regering o riksdag) även för majoriteten av befolkningen, dvs kvinnor och barn? Det är hög tid.

  7. Jo, det är hög tid och jag blev glad när jag läste att Gudrun är på banan igen. Vansinnet sprider ut sig alltmer. Jag läser den vansinniga artikel efter den andra och tänker vart är vi på väg?Våldtäkterna ökar dramatiskt, en serb skjuter ihjäl tretton varav flera kvinnor, en galning i USA knivhugger också tretton varav flera svårt skadade i en skola, en fyraåring i USA skjuter en kamrat och en annan fyraåring i USA skjuter ihjäl en kvinna. En mamma blir frikänd efter ha tvingat sin dotter till att medverka i en porrfilm. Kvinnor mördas i parti och minut i Sverige. Vi lever i en helt vansinnig värld. Det är fruktansvärt. För att inte tala om alla jävla pedofiler som växer upp som svampar ur jorden en regnfylld höst.

  8. Ja, vansinnet sprider sig och det börjar likna Apornas Planet, SQE. Man undrar ju, som du skriver, vart allt skall sluta..?Läste någonstans att våldtäkterna har åttadubblats i landet, de senaste decennierna. Det sexuella våldet mot kvinnor och barn börjar bli ohanterligt och det måste tas tag i med hårdhandskarna, både i och utanför landet NU. De enda som har makten att göra det, är de som sitter på makten i respektive land men intresset verkar svalt bland maktmännen, när det gäller kvinnors och barns liv och hälsa. Snarare kan man få intryck av, att maktmännen vill ha det så och styr det dit.I Sverige har kvinnor och män möjlighet att förändra, genom att vi har ett feministiskt parti att rösta på och, i alla fall vad vi tror, demokratiska val. Hur många andra länder har den möjligheten? Om Fi röstades in i riksdagen så tror jag att det skulle ge en viktig signal både inåt och utåt mot övriga världen. Jag har iofs aldrig förstått hur något land kan behandla en majoritet av sin befolkning, kvinnor och barn, så jävla illa. Jag förstår inte heller hur så många "vanliga" män, de utan makt och de som lever i kvinnors och barns omedelbara närhet, kan ställa sig bakom allt detta? Maktmännen har fostrat många av våra och världens män till att förakta kvinnor och män beter sig som aningslösa drillade apor, utan eget förstånd och utan egen vilja. De har full sjå att sitta och runka till sin manliga porr, där deras kvinnoförakt späs på ytterligare.Snart blir det väl också krig i världen pga alla dessa vansinniga och maktfullkomliga maktmän? Nord- och sydkorea, USA, Iran, Japan, Kina, Ryssland..? Kärnvapen! Vart är vi på väg..?

  9. NBT, jag tror att fler och fler kommer ta ställning för FI och feminism tack vare eller ska man säga "på grund av" antifeministerna. Till och med sånna som till vardags inte ens kallar sig feminister. Rain

  10. Därför att det är nästan 100 % kvinnodominerat och jag har inte hitta ett enda förslag tar upp nåt som skulle förbättra mäns situation tex. vid vårdnadstvistereller att våld i nära relationer även har kvinnor som förövare.

  11. Anonym 06:23: Du har väldigt fel. Fi är ett helt nystartat parti och det har inte tagit Fi, till skillnad från övriga partier som nyss tydligen upptäckt att kvinnor är hälfen av befolkningen, flera hundra år att utse en manlig partiledare/talesperson;). Med detta vill jag ha sagt att män inte alls motarbetas inom Fi, tvärtom. Tyvärr ser vi istället att män inte är så pigga på att engagera sig i partiet, vilket gör att partiet blir kvinnodominerat, vare sig vi vill eller ej.Det stora samhälls/världsproblemet är inte "kvinnors våld mot män", vilket du hade vetat om du hade haft koll på statistik och fakta. Pappor i Sverige, kan jag också upplysa dig om, har gemensam vårdnad om sina barn. 92% för att vara exakt. Övriga barn har en mamma eller en pappa med enskild vårdnad eller annan vuxen.Du kanske själv skulle engagera dig i Fi så att du får kunskap om hur världen omkring dig ser ut?

  12. Rain: ja, jag tror också det. Antifeministerna har gjort både sig själva och sitt förfärliga kvinnohat synligt för allmänheten nu. Själv har jag skrikit mig hes om antifeministerna och deras, minst sagt suspekta agenda, i flera år. Kvinnor och män som har upptäckt hur många män det faktiskt finns som föraktar kvinnor och barn, bör ta avstånd från den gamla unkna antifeminismen. Det funkar ju bevisligen inte att låta antifeministiska män styra enväldigt över kvinnors, barns och mäns liv. Pär Ström m.fl är ju med i Moderatmännen, vilket gör att man lättare förstår Alliansens politik som så tydligt avser att underminera kvinnors och barns frihet, självständighet, liv och hälsa.

  13. Anonym 06:23: du vet väl också om att du kan tacka feminismen för din pappaledighet, p-piller, aborträtt mm? Är du medveten om att Fi också hårt driver frågan om att pappor skall betraktas som lika fullvärdiga föräldrar?

  14. Anonym 06:23: Jag måste fråga dig också, vad du anser om mansdominansen i världen och Sverige? Du vänder dig emot att lilla Fi, som du tror är kvinnodominerat men hur ser du på mansdominansen i övriga partier, i samhället i stort och det faktum att det, i övriga världen, sitter BARA män på makten? Jag talar inte bara om den politiska makten utan även den ekonomiska? Du måste ju tycka att det är rent förfärligt orättvist mot kvinnor som inte får göra sina röster hörda, ens i frågor som bara angår kvinnor?

  15. F! har en styrelse där det är 1 man och resten kvinnor.http://www.feministisktinitiativ.se/styrelse.phpSamtliga 3 talespersoner är kvinnor.http://www.feministisktinitiativ.se/talespersoner.phpOm jag skall gissa så är SD det parti som har sämst könsfördelningav riksdagspartierna men om man räknar in F! så är de "värst".Jag vill ha en jämn könsfördelning utan tvekan.Men med F! så tycker jag de har en dubbelmoral.Om de har svårt att hitta män så kanske de skulle arbeta på det?Det svaret skulle aldrig ett riksdagsparti komma undan.Kvinna på väg att bli världens rikaste person.http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/8600419/Australian-woman-predicted-to-become-worlds-richest-person.html

  16. Ja, Fi har flest kvinnor i sin styrelse och det beror på att få män vill engagera sig i ett feministiskt parti. Det är inte heller så att Fi springer runt på stan och raggar kvinnliga väljare, som du verkar tro? Det är upp till var och en att söka sig till partiet, även män är välkomna.Carl Emanuelsson är en man och han var tidigare talesperson för Fi. Hur många kvinnor har varit partiledare för Moderaterna genom tiderna? Svaret är NOLL. Hur ser det ut i resten av partierna, Anonym?Du tycker att det är "dubbelmoral" hos Fi, att få män gillar feminister och ett feministiskt parti? Det är upp till dig, ingen tvingar dig att rösta på Fi, eller hur? Vi kvinnor har historiskt sett inte haft något val – vi har bara haft män att rösta på i alla tider. Konstigt att du inte vänder mot detta faktum samt att 1 av 10 parlamentariker i världen är män? I mina ögon och säkerligen i många andras, är det alltså män som du, som står för en i det närmaste patetisk dubbelmoral. Hela din kommentar andas missunnsamhet gentemot kvinnor, som äntligen (i Sverige) har fått ett feministiskt parti att rösta på. Ett parti som för första gången i världshistorien, ser till kvinnors och barns rättigheter. Sen postar du en länk om att en kvinna är "på väg" att bli en av världens rikaste personer…? Är det orättvist för dig som man, att EN kvinna äntligen kanske kommer att lyckas med det, bland alla världens rikaste män? INGEN kvinna skall bli lika rik som någon man, för då är det "orättvist", tycker du?Förstår du inte själv hur du låter och framstår?

  17. Anonym är en pappis-flashbackare. Dom griper efter desperat efter halmstrån.Ingen, inte heller anonym, skulle säga att det är fel att bara judar kämpar mot judehat, att romer kämpar mot antiziganism eller att Civil Rights Movement främst hade svarta företrädare. Men mot kvinnor ska föra fram det korkade pseudoargumentet att det "bara är kvinnor". Anonym och alla andra pappisar är välkomna att kämpa för kvinnor ekonomiska, sociala, politiska och sexuella rättigheter. Vill man (!) inte det ska man nog vara tyst – för att verka för löjlig, okunnig och korkad.Ska män som skriver sådant få ha rösträtt?

  18. Jag hörde på radion P1 i eftermiddags att av alla dom övergrepp och sexövergrepp som sker under krig är 80% mot barn. Dessutom så har dessa barn en omöjlig situation även efter krig då dom som oftast blir utstötta ur samhället och har i stort sett bara ett sätt att försörja sig, genom prostitution eller att bli slavar i något hushåll. Man kan gråta blod för mindre.

  19. Det är inte klokt, alltså! Som min styvbror brukar säga: "hur fan kan man våldta en tjej?".Frågan är "hur fan kan män våldta kvinnor och hur i h-vete kan män våldta BARN?Jag vill mena att det inte är sunt att driva en värld under enväldig, antifeministisk manlig flagg. Bevis för detta är allas vår gemensamma nordiska historia där antifeministiska män har förtryckt kvinnor på samma sätt som antifeministiska män förtrycker kvinnor på många platser i övriga världen, där antifeminismen och dess män styr med järnhand, enväldigt och utan inblandning från halva sin befolkning, dvs kvinnor. Bevis för detta är nuvarande antifeminstiska manspartier i Sverige som lobbar för att inskränka kvinnors aborträtt, legalisera barnporr åt pedofiler, legalisera incest, avskaffa kvinnojourerna, lobba för "hemmafruidealet", försvåra skilsmässor mellan heteropar, legalisera bordeller och prostitutionshandel där unga kvinnor förväntas upplåta sina kroppar som redskap åt torskar som vill runka av sig i dem mot betalning, legalisera polygami, sänka kvinnors löner och tillåta surrogatmödraskap (med mera, med mera). Bevis för detta är nuvarande antifeministiska manspartier och det nuvarande antifeministiska styret, som har sett till att sexbrottslagstiftningen i praktiken har avskaffats, då kvinnor och barn faller offer för manligt sexuellt våld. Detsamma när det gäller kvinno- och barnfridslagarna – vart tar alla pengar vägen, som Reinfeldt påstår att han har avsatt för arbetet mot mäns våld och sexuella våld mot kvinnor och barn, i och utanför hetero-hemmen? Hur kommer det sig att få kvinnor och barn som har torterats, misshandlats och våldtagits i sina hem av pappa/make inte heller får sina förövare dömda i domstol? Hur kommer det sig att barn som har blivit misshandlade och våldtagna av sina pappor tvingas till umgänge med sina våldspappor/pedofilpappor? Hur kommer det sig att barn som har fått sina mammor mördade av sina pappor, tvingas umgås med och bo hos mördarna, till och med i fängelset?Problemet är, att världen styrs av maktmän som tar sig rätten att besluta, bestämma och tolka åt kvinnor och barn ang kvinnors och barns liv och hälsa samt kvinnors och barns sexualitet, helt utan att kvinnor och barn själva tillåts komma till tals. Maktmän som inte har någon som helst kunskap om kvinnors liv, eftersom de själva är uppvuxna i en mansvärld där det är "naturligt" för dem att de som män, har tolkningsföreträde över kvinnor och barn. Precis som många män i hetero-familjerna anser att mannen är familjens "överhuvud", den som skall bestämma, den som har rätt att "styra", den som skall ha sista ordet och den som är heterofamiljens "ledare".Vi vet ju hur det går i många av dessa heterofamiljer, där en man har tagit sig rätten att styra enväldigt över, inte bara familjemedlemmarna (kvinnor, barn och husdjur) utan också över familjens ekonomi? Vi vet ju hur det går i världen när maktmän tar sig rätten att bestämma över, inte bara andra män utan också kvinnor, barn och djur samt världsekonomin och hur planeten vi bor på, skall skötas/förvaltas?

  20. Ser att jag har skrivit fel ovan. i av 10 parlamentariker i världen är KVINNOR, förstås. 9 av 10 parlamentariker i världen är MÄN.Shedlight: nej, den här pinsamma retoriken förs bara när det gäller diskriminering pga kön. Ingen skulle kräva av judarna, att låta nazister föra deras talan i judars motståndsrörelse. Ingen skulle kräva av svarta människor, som organiserar sig i partier, organisationer o.d, att verka för en vit ledare eller en styrelse som består av lika många vita som svarta. Ingen skulle heller kräva av svarta, att gå ut på stan för att försöka engagera vita människor i svarta människors föreningar/partier/organisationer.Anonym ovan, är säkert en sån där antifeministisk man som i nästa debatt skriker sig hes över att det inte "behövs" fler kvinnor i bolagsstyrelserna eller som anser att det är fullt naturligt att Moderaterna m.fl inte, på några hundra år, har lyckats hitta EN ENDA "kompetent" kvinna för partiledarposten. Fi har bara funnits i några år och har redan lyckats hitta en man som de ansåg lämplig som talesperson för partiet.Sen postar antifeministiske Anonym en länk till en kvinna som har blivit rik genom att hon har ärvt sin stenrike far och vad vill han säga med det..? Att det är orättvist att döttrar får ärva sina fäder för då kan kvinnor bli lika förmögna som män i världen? Som om inga söner någon gång i världshistorien har fått ärva sina stenrika fäder? Som om det inte, i många länder fortfarande är bara söner som får ärva sina fäder?Jag vet inte om det är okunskap blandat med en grav brist i att kunna sätta sig in i andra människors situation och livsvillkor, som män som Anonym ger prov på? Att se på sig själv som ett offer för kvinnor när kvinnor kräver kvinnors och barns mänskliga rättigheter att tex slippa utsättas för mäns våld och sexuella våld, när kvinnor kräver att få lika hög lön som män, när kvinnor organiserar sig för att göra sina röster hörda bland allt överväldigande mans-sorl i världen, när kvinnor kräver att få avgöra sina egna livsöden utan mäns inblandning, när kvinnor kräver att få rättssäkerhet då kvinnor och barn utsätts för brott av en man, när kvinnor kräver en andra utväg (abort) när de har befruktats av en man mot sin vilja osv osv?Jag menar, ingen man vill ju byta plats med kvinnor? Ingen man vågar ens tänka tanken att kvinnor äger världens förmögenheter, enväldigt styr all massmedia, politik, företag och näringsliv och mäns livsvillkor? Tänk om kvinnor med sådan makt, skulle tolka åt män vad som är bäst för män och vad män är bäst lämpade att syssla med i samhället, vem män skall ha sex med och vem män skall bo ihop med? Tänk om dessa maktkvinnor skulle horifiera/sexualisera män i sin reklam, tv, tidningar och kvinnliga porr? Eller om de skulle propagera för att mäns prostatacancer skall negligeras? Eller att män inte är lika "kompetenta" som kvinnor, söker sig till mansdominerade, skattefinansierade yrken och därför får lägre lön än kvinnor? Eller att män som utsätts för våld och sexuellt våld av andra män, får skylla sig själva för att de vickade för mycket på rumpan och dansade på ett sätt som fick våldtäktsmannen att bli kåt på dem? Eller att män skall sälja sina kroppar åt andra män på bordeller i landet? Eller att incest mellan far och son skall legaliseras och att småpojkar skall få avbildas i pedofilporren?Eller att män som då opponerar sig mot orättvisorna mot dem, får kritik av maktkvinnorna och den kvinnliga befolkningen, när de startar ett parti som skall ta tillvara mäns rättigheter, som att de "bara jobbar för män" och utser en manlig partiledare? Kvinnor som säger sig avsky denna mansrörelse men som ändå påstår sig vilja vara med och utmålar sig som om de blir utestängda eftersom dessa män inte bryr sig om alla kvinnor som "faktiskt också har det jobbigt"? Moahhaha, antifeministiska mäns retorik är absurd.

  21. Det blir i alla fall intressant att se hur kommande opinionsundersökningar kommer att behandla F!. Jag vet inte om man har en gräns på t ex 1 % för att särredovisas eller om det räcker med att Gudrun Schyman är partiets ledande personlighet.Vid förra valrörelsen var det ju också så att Expressen vägrade upplåta taletid till SD i sin stuga på Sergels torg medan man gav det till F!. Skall bli intressant att se hur de resonerar nästa år. Däremot misstänker jag att det (tyvärr) kommer att beredas utrymme för Piratpartiet åtminstone i EUvalet. Hade f ö häromsistens väldigt svårt att komma på vad det numera försvunna partiet Junilistan hette men efter några dagar lossnade det ! Så ett partis existens vid en viss tidpunkt garanterar faktiskt ingenting för fortsättningen !

  22. Nej, det kan ju bli lite vad som helst och opinionsundersökningar är inte alltid att lita på. Vad gäller SD så tycker jag att de skall ha lika mycket rätt att tala, som någon annan och jag tycker att övriga bör ta debatten mot dem, hellre än att försöka tysta ihjäl dem. Det är inte demokrati att tysta oliktänkande, även om jag starkt är emot SD:s hela politik. Trist också att inte alla partier har lika ekonomiska förutsättningar.

  23. Jo, vid något tillfälle under förra valrörelsen befann jag mig i närheten av vad som var planerat att vara ett SDmöte med partiledaren, mitt i Stockholms city. Det var bara det att det fanns ett antal autonoma vänsterungdomar (samt någon äldre) försedda med vuvuzelor runt omkring så det blev inget tal från hans sida. Men det fanns gott om poliser som inte vidtog några åtgärder vare sig för eller emot någondera gruppen. Lite grand som på fotboll alltså.

  24. Jag brukar också tycka att fotbollspubliken beter sig betydligt sämre än vadkonsertpubliken gör. Men det är förstås så att konsertpubliken älskar sinaartister medan fotbollspubliken hatar hälften av de medverkande på planen.Har sett ca 1 damfotbollsmatch per år under senare år beroende på närhet ochbiljettpris (0 kr med Coop kort). Få se hur det blir i år. Några huliganer har jag dock aldrig sett på dessa matcher.

  25. Visst är det så, Ver. Fotbollshuliganerna är ju inte riktigt kloka! Hur kan man "hata" en bunt med karlar som sparkar boll, dvs leker med varandra?

  Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com Logo

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

  Google+-foto

  Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

  Twitter-bild

  Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

  w

  Ansluter till %s