Svensk Rättstillämpning, del 2

Del 1 av Svensk Rättstillämpning finner ni här:

https://noboytoy.wordpress.com/2014/05/03/svensk-rattstillampning-del-1/

12. Våldtäkt mot barn (bedöms som misshandel) – Hovrätten Västra Sverige

En pappas kontroll av dotterns oskuld genom att föra upp fingrar i flickans underliv ansågs inte

”haft något sexuellt syfte”

Hovrätten för Västra Sverige ändrar Mölndals tingsrätts dom och fäller pappan för misshandel.

Hovrätten för Västra Sverige beaktar inte följande ur lagförarbeten:

”Som exempel på handlingar som bör omfattas av det nya begreppet ”sexuell handling” kan nämnas sådana som idag omfattas av begreppet ”sexuellt umgänge” och som innefattar en varaktig kroppslig beröring av antingen den andres könsorgan eller den andres kropp med den egna könsorganet. Hit hör vaginala, orala och anala samlag, handlingar som att föra in fingrar, föremål eller en knutnäve i en kvinnas underliv eller att onanera åt en annan person.”

(Prop. 2004/2005:45 s. 33-34)

”Beträffande händelsen i april 2006 har pappa Josef uppgett att han även då ville kontrollera om hans dotter var oskuld…

Josefs uppgifter om syftet med hans agerande stämmer väl överens med vad dottern har uppgett vid polisförhören. Hans uppgifter i denna del får godtas och det är därmed visat att han inte har haft något sexuellt syfte med sitt agerande och något ansvar för sexualbrott kan därför inte bli aktuellt.”

Eftersom Hovrätten för Västra Sverige felaktigt inte bedömer handlingen som ett sexualbrott påverkar det även kränkningsersättningen för barnet.

”Josef har utsatt sin dotter för en allvarlig kränkning. Kränkningen är dock inte så allvarlig som vid sexualbrott mot barn, vilket talar för en lägre ersättning för kränkning än vad som är fallet vid t.ex. våldtäkt mot barn.”

Hovrätten för Västra Sverige 2009-02-23 mål nr B XXXX-XX

13. Våldtäkt mot barn – friande dom – Mölndals Tingsrätt

”Det är utrett att pappan allvarligt kränkt sin dotters sexuella integritet.

Tingsrätten anser sammanfattningsvis att det är utrett att Josef två gånger berört A:s könsorgan på sätt åklagaren gjort gällande, att beröringarna inte har varit långvariga men inte heller flyktiga samt att syftet med dem varit att kontrollera A:s oskuld.

Det är uppenbart att Josef genom sitt handlande allvarligt kränkt A:s sexuella integritet.”

Mölndals tingsrätt inleder med att referera till Norstedts Svenska ordbok!:

”Begreppet typiskt sett kommer här i blickpunkten. Enligt Norstedts Svenska ordbok (1991) kan en typisk handling beskrivas som en handling som särskilt tydligt har de utmärkande egenskaperna för företeelsen i fråga. Utpräglad är synonym till typisk och utpräglat kan översättas med tydlig eller typisk.”

Trots att tilltalad (pappan) anses allvarligt ha kränkt målsägandes (sin dotters) sexuella integritet anses handlingen inte haft en sexuell prägel och kan inte anses utgöra en sexuell handling enligt Mölndals tingsrätt!

”Om en person berör en annan persons könsorgan dras, om något motiv för handlingen inte anges, mestadels den slutsatsen att syftet är att tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift. Handlingen kan då sägas ha den typiska karaktär varom talas i den berörda propositionen. Om handlingen däremot, såsom i detta fall, har ett annat motiv kan den inte anses ha denna typiska karaktär. Tingsrätten anser således att den av Josef utförda kontrollen inte haft någon sådan sexuell prägel att han, såsom åklagaren gjort gällande, kan anses ha genomfört en sexuell handling. Åtalet kan därför inte bifallas.”

14. Våldtäkt (bedöms som sexuellt ofredande) (Grillgaffel-domen)

Växjö tingsrätt dömer för våldtäkt. Göta hovrätt ändrar till sexuellt ofredande. Tilltalad har fört upp skaftet på en grillgaffel i målsägandes slida. Tilltalad döms även för grov misshandel mm.

”Hovrätten finner följande styrkt. Magnus har vid det med åtalet avsedda tillfället fört upp skaftet på en grillgaffel i målsäganden Mariannes slida. Han har gjort det trots att Marianne har varit helt emot det och trots att han visste om detta.”

Handlingen bedöms inte som våldtäkt utan sexuellt ofredande trots att lagens förarbete är klar och tydlig.

”Det är emellertid inte styrkt att Marianne – så som anges i gärningsbeskrivningen – på grund av berusning eller annars med hänsyn till omständigheterna har befunnit sig i ett sådant hjälplöst tillstånd som förutsätts i brottsbalken för våldtäktsansvar. Det är således inte heller utrett att Magnus har genomfört handlingen genom att otillbörligt utnyttja ett sådant hjälplöst tillstånd. Han kan därför inte dömas för våldtäkt. Gärningen har emellertid inneburit att han har allvarligt ofredat Marianne på ett sätt som varit ägnat att djupt kränka hennes sexuella integritet. Han har därmed gjort sig skyldig till sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken.

DNA på grillgaffeln anses som ett visst, om än svagt stöd. Jmf DNA-domen, Västmanlands tingsrätt.

På sätt tingsrätten redovisat ger undersökningarna av DNA på grillgaffeln visst, om än svagt, stöd för att grillgaffeln har använts vid det med åtalet avsedda tillfället.

Tilltalads uppgifter skiljer sig. Det framgår inte av domen om tilltalad är trovärdig och tillförlitlig.

Uppgifterna skiljer sig visserligen i vissa delar från det som har antecknats i förundersökningsprotokollet om vad han uppgett under förundersökningen (se tingsrättens dom s. 16 f). De antecknade uppgifterna har emellertid varit ägnade att frita honom från misstanke. Bland annat med hänsyn till detta har skillnaderna inte någon påtaglig betydelse när det gäller att bedöma i vilken mån hans uppgifter under tingsrättsförhöret är trovärdiga.

Carl-Gustav Ohlson är skiljaktig i fråga om åtalet för grov misshandel och menar att det inte är grov misshandel:

”Emellertid anser jag att misshandeln inte ska bedömas som grov i brottsbalkens mening.

Skälen för detta är följande.

Vid en bedömning av om en misshandel är att anse som grov ska samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas. I detta fall finns en rad försvårande omständigheter. Sålunda har misshandeln skett i målsäganden Mariannes hem och i direkt anslutning till att Magnus allvarligt förgripit sig sexuellt på henne. Vidare har Magnus, som har haft sandaler på sig, fortsatt misshandeln genom sparkar och på annat sätt medan hon legat ner och varit försvarslös. Gärningsförloppet har varit förhållandevis utdraget och Magnus har utdelat flera slag och sparkar utan att hon kunnat värja sig.

Å andra sidan får det anses framgå av rättsintyget att målsäganden Marianne har orsakats förhållandevis lindriga skador. Något annat har inte heller påståtts i gärningbeskrivningen.

Där anges endast smärta och blåmärken. Enligt min mening är det – mot bakgrund av rättsintyget och fotografierna av målsäganden Marianne och vad som framkommit om händelseförloppet – inte heller möjligt att dra den slutsatsen att det framstår närmast som en tillfällighet att misshandeln inte har orsakat svårare skador än de som uppstått.

Vid en samlad bedömning anser jag att misshandeln är allvarlig, men inte sådan att den ska betecknas som grov i brottsbalkens mening.

Carl-Gustav Ohlson

Carl-Gustav Ohlson har dömt. Han har även dömt i Göta hovrätt mål nr B XXXX-XX, Otrohetskontroll-domen.

Jag (NBT) skrev om ”grillgaffel-domen” här:

https://noboytoy.wordpress.com/2011/08/04/hur-star-det-till-i-hovratten/

15. Våldtäkt (bedöms som sexuellt tvång, Otrohetskontroll-dom, Göta hovrätt)

Åklagaren har åtalat för sexuellt tvång alternativt sexuellt ofredande. Växjö tingsrätt dömer för sexuellt tvång liksom Göta hovrätt.

”Det är utrett att tilltalad fört in fingrar i målsägandes underliv för att kontrollera om hon varit otrogen.

I fråga om åtalet för sexuellt tvång är det utrett att Samir genom hot om att skada och döda A tvingade henne att ta av sig sina byxor och trosor samt att Samir därefter kände med fingrarna i hennes underliv.”

Trots att hovrätten refererar till lagens förarbete bedömer de handlingen som sexuellt tvång istället för våldtäkt.

”Samirs syfte med detta var, som A uppfattade det, att kontrollera huruvida A hade spermier i underlivet och om hon således hade varit otrogen mot honom. Av 6 kap. 2 § brottsbalken framgår bl.a. att den som genom olaga tvång förmår en person att tåla en sexuell handling gör sig skyldig till sexuellt tvång. Att A tvingats utstå Samirs handlande utgör olaga tvång. Fråga är om Samir därmed tvingat A att utstå en sexuell handling i brottsbalkens mening. Någon entydig definition av vad som är en sexuell handling finns inte. Vid införandet av begreppet sexuell handling i 6 kap. brottsbalken angavs i förarbetena att uttrycket var avsett att omfatta i stort sett samma handlingar som dittills avsetts med begreppet sexuellt umgänge. Dock framhölls att en viss utvidgning av begreppet var avsedd och att avgörande för bedömningen bör vara om handlingen har haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnad att tydligt kränka offrets sexuella integritet. För att en handling ska anses ha haft en påtaglig sexuell prägel bör det räcka att handlingen varit av sådan karaktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift. Frågan om den sexuella handlingen verkligen medfört en direkt tillfredsställelse av könsdriften saknar betydelse. När det gäller kravet på att handlingen ska ha varit ägnad att tydligt kränka den andra personens sexuella integritet ska en objektiv bedömning av de faktiska omständigheterna ge vid handen att handlingen typiskt sett innebär en sådan kränkning. Som exempel på handlingar som bör omfattas av begreppet sexuell handling nämndes exempelvis att föra in fingrar, föremål eller en knytnäve i en kvinnas underliv. (Se prop. 2004/05:45 s. 33 f.)

Enligt hovrättens uppfattning har Samirs handlande – även om syftet därmed primärt varit att kontrollera A:s eventuella sexuella aktivitet – haft en sådan påtaglig sexuell prägel och varit ägnat att tydligt kränka A:s sexuella integritet, att det är att bedöma som en sexuell handling i brottsbalkens mening. Av nu angivna skäl ska Samir, som även tingsrätten funnit, dömas för sexuellt tvång.”

Carl-Gustav Ohlson har dömt. Han har även dömt och har skiljaktig mening i Göta hovrätt målnr:B XXXX-XX.

Göta hovrätt 2013-02-12 mål nr B XXXX-XX

18. Våldtäkt – friande dom – Lunds Tingsrätt

Den tilltalade anser att det ”fanns något i luften” när målsäganden tog bort hans hand från hennes lår.

”Medan de satt och pratade lade Per sin hand på A:s lår. Han har uppgett att han därigenom ville visa sitt intresse för henne. A har uppgett att hon tyckte att det var obekvämt, men att hon inte visade det på något otrevligt sätt utan blott tog bort hans hand och släppte ner den. Per har uppgett att han tänkte att det ”fanns något i luften” när hon tog hans hand.

Första signalen han fick om hur hon ville ha det var i soffan när han hade sin hand vid hennes underliv och hon lade sin hand över hans, samtidigt som hon pressade mycket hårt med handen. Han tog detta som en signal om att hon tyckte om när det var rätt hårt, och han tänkte att han kunde spela med i det spelet. Hon drog honom i håret, vilket han tolkade som att hon ville ha stryk, på ett lättsamt sätt. Han gav henne en örfil, vilket han egentligen inte tycker om. Hon frågade inte efter mer så han fortsatte inte med det.

Han sade i sin ”dominanta roll” att han ville ha oralsex.

Han kommer inte ihåg att hon bet honom, men om hon gjorde det måste det ha varit när han försökte ha oralsex. Han kommer inte ihåg att han skulle ha gett henne mer än en örfil. Han fick en lavett från henne vid ett tillfälle också, så möjligen kan han ha gett henne ytterligare en i samband med det.

Det var ett typiskt fall av dominanssex och det var aggressivt sex.

Efter några minuter verkade det som om hon var på väg ifrån lägenheten. Det slog honom inte att hon var ledsen, men något var fel. Han kunde bara inte förstå vad. När han till att börja med inte använde så hårda tag fick han en tydlig uppfattning, att hon ville ha hårdare tag. Han tolkade alls inte situationen på det sätt som hon har beskrivit den och förstår inte hur det kunde bli så oproportionerligt efteråt. Han kände det som att det var han som spelade med på hennes initiativ till dominanssex.

Sammantaget finner tingsrätten att det således objektivt sett är visat att Per med våld tvingat A till samlag och därmed jämförlig handling. Tingsrätten har härefter att ta ställning till om Per haft uppsåt att tvinga A till samlag.

De smärre skador, såsom enstaka blåmärken…

Men här ska beaktas att A mått psykiskt dåligt med inslag av ångest under en längre period, vilket hon också sedan tre år tillbaka medicinerar för med Sobril. Det kan bland annat därför inte heller uteslutas att hon efter händelsen kan ha reagerat så starkt som är visat i målet, utan att händelseförloppet för den skull varit så som hon beskrivit.

Pers utsaga kan därför inte lämnas utan avseende och ska läggas till grund för tingsrättens bedömning.

Per har berättat att han var övertygad om att A samtyckt till alla de handlingar som han företog. Han har därvid uppgett att han genom deras samtal i soffan fått uppfattningen att A gillade okonventionellt sex och att han efter hennes inledande samtycke fått uppfattningen att hon ville ha sex med honom, ett samtycke som också enligt A då förelåg. Han har vidare uppgett att han först fick en indikation på att hon ville ha ”hårt” sex genom att hon tagit hans hand och pressat den mycket hårt mot sitt underliv samt genom det fortlöpande gensvar han fått under tiden de hade sex.

Lagman Ralf G Larsson har dömt.

Lunds tingsrätt 2014-01-10 mål nr B XXXX-XX

19. Våldtäkt bedöms som misshandel

20. Våldtäkt bedöms som misshandel

Stockholms tingsrätt bedömer som misshandel, påföljd samhällstjänst 75 timmar samt skadestånd 7 400 kr.

Svea hovrätt bedömer som misshandel, påföljd samhällstjänst 160 timmar samt 17 400 kr skadestånd.

”Målsäganden gjorde visst motstånd vilket han endast uppfattade som retsamt. Han har uppgett att målsäganden uppmanade honom att slå hårdare och att hon sade till honom att slå ordentligt. Enligt Simon var det efter denna uppmaning som han slog det första knytnävsslaget. Han har berättat att målsäganden skrek att det gjorde ont varpå han slog hårdare och att hon på nytt skrek att det gjorde ont. Gradvis slog han hårdare och väntade på hennes reaktion. Han har uppgett att hon uppmanade honom att kalla henne förnedrande saker. Han har även berättat att målsäganden gjorde motstånd, skrek att det gjorde ont samt skrek ”sluta, snälla sluta”. Han uppfattade inte att det var något skrik i panik så som målsäganden berättat om, istället uppfattade han hennes motstånd som något triggande och som en del av deras sexlek. Han har uppgett att han kände sig för och förlitade sig på att hon skulle säga stopp-ordet om det gick över gränsen. Eftersom hon inte sade ”stopp” fortsatte han.

Det finns dock flera motsägelser, oklarheter och minnesluckor i deras berättelser. De hade båda druckit avsevärda mängder alkoholhaltiga drycker, om än utdraget över flera timmars tid, vilket delvis kan förklara de bristande minnesbilderna. De framstår båda i sig som sanningsenliga.

Att Simon såg glad ut efteråt tar Svea hovrätt …

”Även uppgiften från Malin om att Simon såg glad ut när han tittade ut i korridoren talar i viss mån för Simons uppgifter om hur han uppfattade situationen.”

När målsäganden springer ut från rummet efteråt och den tilltalade då ropar ”stopp” menar hovrätten i viss mån stöder att ”stopp” används som ett stoppord vid BDSM-sex här anmält som våldtäkt!

”Simons uppgift om stoppordet ”stopp” stöds även i viss mån av Axels uppgift om att Simon ropade ”stopp” i korridoren.”

Trots att det våld som Simon erkänt inte stämmer överens med den dokumenterade skadebilden läggs det inte den tilltalade till last.

”Det kan vidare konstateras att det våld som Simon erkänner att han har utövat inte överensstämmer med de mer omfattande skador som dokumenterats i rättsintyget.”

”Målsäganden har emellertid inte i alla delar lämnat en sådan trovärdig berättelse att den i dess helhet kan läggas till grund för bedömningen, även om den i vissa delar stöds av annan utredning i målet. Simon berättelse är inte heller så orimlig att den kan lämnas helt utan avseende. I de delar Simons berättelse inte är motbevisad ska den således läggas till grund för bedömningen.”

Hovrätten anser att det mot Simons förnekande är styrkt att han hotat målsäganden enligt vad som sägs i gärningsbeskrivningens fjärde stycke.

”Fråga är emellertid hur Simon har uppfattat situationen. Hans berättelse om hur han uppfattade målsägandens inställning till handlingarna är inte så orimlig att den kan lämnas utan avseende och åklagaren har inte presenterat tillräcklig bevisning för att hans uppgifter ska anses vederlagda. Det kan därmed inte anses styrkt att Simon har haft uppsåt att utöva gärningarna mot målsägandens vilja. Hans invändning om samtycke måste därför godtas.”

”Det är vid denna bedömning inte styrkt att Simon mot målsägandens vilja har tvingat målsäganden till de sexuella handlingar som anges i gärningsbeskrivningens femte och sjätte stycke. Åtalet för våldtäkt kan därför inte bifallas.

Målsäganden har utsatts för ett relativt omfattande våld mot stora delar av sin kropp under en inte obetydlig tid med både allvarliga och mindre allvarliga skador som följd.

Gärningarna kan inte anses oförsvarliga mot bakgrund av vad som framkommit om Simons uppfattning av situationen. Åtalet kan därför inte heller vinna bifall i dessa delar.

Svea hovrätt 2013-11-07 mål nr B XXXX-XX

”Simon har alltså i stort sett godtagit åklagarens beskrivning över hur han har med fysiskt våld agerat mot Målsäganden. Han har dock förnekat att han har slagit målsäganden med knytnävarna i ansiktet och har hävdat att spåren i ansiktet och hennes näsblod var följden av hårda örfilar och dessutom att örfilarna föll efter att Målsäganden först hade gett honom en örfil. Utredningen kan inte anses motbevisa hans uppgifter på denna punkt.

Målsäganden har hävdat att hon på ett tidigt stadium upplyste Simon om att det stoppord som hon brukade använda var ”Hannes” och att han inte hade någon invändning mot det. Simon har å sin sida uppgett att det var ordet ”stopp”som de kom överens om att använda som stoppord, men har medgett att det alternativet inte var det lämpligaste.

Även om Målsäganden hade mindre skador både i slidans förgård och i ändtarmen är de sexuella handlingarna som Simon utförde inte mera vittgående än de kunde rymmas inom begreppet ”hårdsex” som Målsäganden hade uttalat ett intresse för. Då det vidare inte är bevisat att Simon

– utöver vad rollspelet och Målsägandens samtycke medgav – har tvingat Målsäganden till de sexuella handlingarna eller förmått henne att tåla eller utföra dem efter hot om brottslig gärning, kan åtalet för våldtäkt inte bifallas.

Det våld som Simon har riktat mot Målsägandens revben kan inte betraktas som ringa misshandel och går därmed utöver vad som ens är möjligt för en undergiven att samtycka till. Inte heller inom samtyckets gränser var det tillåtet för Simon att slå Målsäganden i ansiktet så hårt att det uppstod spår som efter knytnävslag. För dessa två moment av våldsutövning ska därför Simon dömas för misshandel.”

Stockholms tingsrätt 2013-03-20 mål nr B XXXX-XX

 

 

 

 

 

 

Annonser

11 thoughts on “Svensk Rättstillämpning, del 2

 1. Hemsk hemsk hemsk läsning. Vill typ inte gå till jobbet imorgon.
  Måste bara få fråga; har du ändrat namnen i domarna? För jag har läst Lunds domen och då hette gärningsmannen Peter. Eller cirkulerar det olika versioner ute på Internet?

 2. När man läser om det okonventionella användandet av hushållsredskap
  i den s k grillgaffeldomen är det inte utan att man tycker att den fina
  gamla Peter Sellersfilmen ”En flicka på gaffeln” (There’s a girl in my soup i
  original) på något sätt hamnar i dålig dager och lämnar en fadd eftersmak.

  • Funderade faktiskt på om den där kommentaren gick över gränsen.
   Men såsom varande dokumenterat brottsoffer (skämta gärna om
   hur dålig jag var den gången) så kände jag att jag kanske hade
   en viss frihet att uttrycka mig kärvt på den här bloggen.

   F ö drar jag mig till minnes en riktigt dålig gammal lustighet, hämtad
   från någon sorts stand-up, som lite grand berör ”ämnet”. Men jag
   tror inte jag skall dra upp den också.

 3. Där ser du, NBT, efter allt detta studerande av din blogg
  känner jag dig nästan bättre än vad du själv gör !

  • Ver: Äsch, nu beter du dig som en typisk ”man”. Du inbillar dig och vill tala om för mig att du ”känner” mig, en för dig fullständigt främmande och anonym person på nätet, bättre än vad denna person känner sig själv. Varför gör ni/du på detta viset?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s