Svensk Rättstillämpning, del 3

Del 1 och 2 finner ni här:

https://noboytoy.wordpress.com/category/svensk-rattstillampning/

21. Våldtäkt – friande dom (Eskilstuna Tingsrätt)

Målsäganden är 16 år. Tilltalad är 37 år och taxi-chaffis. Sperma med DNA från tilltalad på målsägandens tröja kan inte tillmätas någon avgörande betydelse. Fallet bygger på idén om den ”kåta” flickan som åker taxi med okänd äldre man och frestar honom. Eskilstuna Tingsrätt berör inte uttryckligt att tilltalad ändrat uppgifter i polisförhör efter att polisen ”började använda spår mot honom”. Trots att tilltalad vid huvudförhandlingen ändrat uppgifter från polisförhöret kan inte tilltalads förklaring om detta lämnas utan avseende.

Tilltalads uppgifter:

”Hon drog ner sitt linne och visade ett av sina bröst och började smeka honom med fingrarna i ansiktet. Hon försökte förföra honom på ett hetsande sätt. Han hade tålamod och ingenting hände men han blev mycket upphetsad.

Den sexuella driften var hög hos honom och han tänkte att när hon kom tillbaka kunde det bli närmare kontakt mellan dem. För att undvika A helt bestämde han sig för att gå ur bilen. Han ställde sig vid förardörren med ryggen/axeln mot henne och masturberade för att ”släcka sina känslor”; han trodde inte att A såg honom.”

Trots att ”den sexuella driften hos honom var hög” och att han nyss ”släckt sina känslor”, kunde han (enligt hans uppgifter) uppfatta att flickan behövde hjälp och hade han möjlighet att hjälpa målsäganden då:

”Han gick fram, sträckte fram händerna och höll i henne för att hjälpa henne att stå stabilt ; hon var halvstående/halvsittande och han höll henne med båda händerna i överkroppen men minns inte exakt var han tog tag i henne.”

Vid de inledande polisförhören berättade han inte om någon sexuell aktivitet eftersom det som skett (hans onani)  inte rörde A; flickan var inte inblandad i det och han kom inte närheten av henne men när polisen började använda spår som bevis mot honom berättade han precis vad som hänt. Hans sperma, då han masturberade, hamnade på marken en bit från bilen på asfalten. Han tror att den sperma flickan hade på sitt linne kom från hans hand. Han minns nämligen inte exakt var han tog tag i henne.

Tilltalad menar att problem med tolkningen gjorde att han lämnat andra uppgifter (ljög) i polisförhör:

”De uppgifter som antecknats i polisförhör om att han uppgivit att han tog tag i hennes axelparti gäller att det var problem med tolkningen vid det förhöret. De uppgifter Mohammad lämnat om vad som förevarit vid hans kontakter med A framstår i några delar som osannolika. Han har också vid huvudförhandlingen i vissa hänseenden ändrat sig i förhållande till vad som antecknats i protokoll från polisförhör men givit förklaringar till detta som inte kan lämnas utan avseende.

Det blir därför av avgörande betydelse att bedöma trovärdigheten och tillförlitligheten av de uppgifter målsäganden lämnat i belysning av vad som i övrigt framkommit i målet.

Det förhållande att en spermafläck med DNA från Mohammad påträffats på nederdelen av den tröja målsäganden hade på sig vid tillfället och att sperma också påträffats på marken invid den plats där taxibilen varit parkerad kan enligt tingsrättens mening inte tillmätas någon avgörande betydelse då Mohammad vid tillfället, enligt vad han själv och A i denna del samstämmigt uppgivit, stått i närheten av henne och onanerat.

Åtalet ogillas.”

Eskilstuna tingsrätt 2013-09-19 mål nr B XXXX-XX

22. Våldtäkt – friande dom

Tingsrätten fäller till ansvar för våldtäkt, påföljd fängelse 2 år. Hovrätten för Övre Norrland friar.

Fallet bygger på idén att en kvinna/flicka som får förfrågan från sin mamma om hon varit utsatt för våldtäkt inte kan säga nej, om så inte skulle vara fallet samt att kvinnors minnesbild är lättpåverkad.

Hovrätten menar att målsägandens minnesbilder kan ha påverkats av frågan från mamman, om hon utsatts för våldtäkt.

”Enligt hovrättens mening finns det några omständigheter som medför att det finns visst utrymme att ifrågasätta tillförlitligheten av målsägandens uppgifter.”

Det var alltså inte målsäganden som självmant för första gången berättade om vad som enligt hennes uppfattning hade hänt, utan det framstår snarare som att det var hennes mamma som föreslog det alternativet för henne. Det går därmed inte – enligt hovrättens uppfattning – att utesluta risken för att mamman i viss mån kan ha påverkat målsägandens (sin dotters) minnesbilder genom den ledande utfrågningsprocessen hon genomförde. Detta gäller i allra högsta grad mot bakgrund av målsägandens berusningsgrad under natten det påstådda övergreppet ska ha hänt. Det är inte omöjligt att målsäganden på grund av sin kraftiga berusning haft luddiga eller fragmentariska minnesbilder av skeendena under natten och att dessa påverkats i en eller annan riktning av frågetekniken.”

4 män och 1 kvinna har dömt. Hans Sundberg har dömt.

Hovrätten för Övre Norrland 2013-10-11

24. Våldtäkt mot barn (PAS-dom), Skaraborgs tingsrätt – friande dom

Flickan har blivit smittad med könsjukdom, vilket tyder på övergrepp. Sakkunnig Arne Wikström ger sig under rättegången in i ett resonemang om Koreakriget och om könssjukdomar där. Flickan har också uppgett att de två gärningsmannen (hennes pappa och farfar) visat porrfilm för henne.

Målsäganden är i dag 14 år, vilket betyder att hon vid tidpunkten för de påstådda gärningarna var endast 9 –11 år. Hon började berätta om övergreppen först i år, dvs. ca två och ett halvt år efter att de ska ha begåtts.

Flickan görs av Skaraborgs Tingsrätt till den ”starka” i familjen som genom att hitta på uppgifterna om sexuella övergrepp kan ha sökt en lösning för att mamman inte skulle bli lämnad ensam i än större utsträckning (!) samt att flickan då fick en ”acceptabel” förklaring till kondylomviruset!

”Målsäganden har vidare tyngts av frågor och bördan att förklara varför hon i maj 2011 konstaterades vara smittad med kondylom. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att man måste beakta risken att målsäganden, som den starka i familjen, kan ha axlat ansvaret för situationen och sökt en lösning genom att hitta på uppgifterna om sexuella övergrepp. På det sättet kan hon nämligen ha sett en möjlighet att säkerställa dels att hon och syskonen slapp oönskat umgänge med pappan, dels att mamman inte skulle bli lämnad ensam i än större utsträckning, dels att hon (flickan) fick en acceptabel förklaring till kondylomviruset. Teorin skulle också förklara varför uppgifterna kom först när de gjorde. De detaljerade uppgifterna om sexuella aktiviteter tänker sig tingsrätten att hon i så fall kan ha snappat upp från pornografisk film, vilket hon själv uppgett att hon konfronterats med vid några tillfällen.

Målsäganden lever härutöver i ett hem där man är starkt kritisk till Mattias (pappan) och detta kan ha påverkat henne att se negativt på båda de tilltalade (pappan och farfar). Det finns även flera andra faktorer som tillsammans kan ha utgjort en anledning för henne att själv hitta på uppgifterna om sexuella övergrepp.”

Arne Wikström (sakkunnig i Skaraborgs Tingsrätt):

”Det finns bara en studie som har gjorts på virusets inkubationstid – på soldater som återvände till Förenta staterna efter Koreakriget – och den ger vid handen att inkubationstiden normalt är två månader. Inkubationstiden är dock extremt varierande och viruset kan ligga vilande i många år, t.o.m. så länge som 30 – 40 år, varför smittspårning är omöjlig. Viruset smittar huvudsakligen genom sexuell kontakt via slemhinnorna. Även nyfödda barn kan dock få smittan när de passerar genom födelsekanalen. Fingrar kan också överföra smitta, t.ex. vid petting, och man har hittat virus i underkläder och på handdukar. Forskarna diskuterar mycket om viruset kan smitta genom sociala kontakter. Man vet idag inte hur länge viruset kan överleva på andra ställen än slemhinnor. Det rör sig om kort tid, men det går inte att säga hur länge. Man har exempelvis hittat virus på britsar i undersökningsrum, men det finns ingen analysmetod med vilken man kan undersöka om det är levande. De flesta som smittas blir av med viruset på ett till två år. Det är inte känt om viruset kan smitta t.ex. i munnen och symtomen visa sig i trakten kring underlivet.

Härutöver har naturligtvis Lasse (farfar) och Mattias (pappan) undersökts, varvid man inte kunnat hitta spår av kondylom hos endera. Svårigheten att ställa en diagnos visade sig dock även där, genom att Lasse (farfar) vid en okulär besiktning först konstaterades ha kondylom, vilket också står att läsa i hans rättsintyg. En provtagning visade dock senare att han inte hade kondylom utan att hans synliga ”kondylomförändringar” berodde på någonting annat, varvid rättsintyget rättades. Tilläggas kan också att resultatet inte ger något definitivt besked, utan någon av dem eller båda kan ändå ha haft kondylom vid någon tidpunkt eftersom sjukdomen kan läka ut av sig själv.”

Mot denna bakgrund bedömer tingsrätten i vart fall att det sammantaget inte är tillförlitligen visat att vare sig målsäganden (flickan) eller de tilltalade (pappa och farfar) har eller har haft kondylom. Hela kondylomspåret kan därmed avskrivas som oanvändbart vid bedömningen i skuldfrågan.”

Skaraborgs tingsrätt 2012-11-30 mål nr B XXXX-XX

25. Våldtäkt mot barn (PAS-dom), Göta hovrätt – friande dom

Det har i målet gjorts gällande att målsäganden vid elva års ålder skulle ha utsatts för såväl vaginala som anala samlag av två vuxna män (hennes pappa och farfar).

Det får genom den skriftliga och muntliga utredningen anses klarlagt att målsäganden vid undersökning i maj 2011 hade kondylomvårtor i underlivet.

Göta hovrätt menar att mamman och barnet har en ”mycket negativ inställning” till pappan. Att dottern och mamman sagt sig vara rädda för pappan, menar Göta Hovrätt ”manar till försiktighet vid värderingen av utsagorna” och läggs till last. Att barnet under tid berättat om fler grövre övergrepp, läggs barnet till last.

”Av de uppspelade förhören i målet framgår mycket klart att mamman, de tre barnen samt Anna-Karin, som lever nära mamman har en mycket negativ inställning till främst Mattias (flickans pappa). Målsäganden och vittnet A har båda sagt sig vara mycket rädda för Mattias och att de inte vill ha någon kontakt med honom. Detta är sammantaget omständigheter som manar till försiktighet vid värderingen av utsagorna.”

Göta hovrätt menar att målsägandes uppgifter aldrig har ifrågasatts av förhörsledaren, utan flickan har på ett tämligen frimodigt sätt berättat om allt grövre övergrepp utan att ha tvingats försvara sina lämnade uppgifter.

”Under förhören har målsägandens uppgifter aldrig ifrågasatts av förhörsledaren, utan hon har på ett tämligen frimodigt sätt berättat om allt grövre övergrepp utan att ha tvingats försvara sina lämnade uppgifter.”

Barnets utsaga granskas i detalj, motsvarande granskning av de tilltalades utsagor görs inte. Det framgår inte av domen om pappan och farfadern som tilltalade, är trovärdiga/tillförlitliga.

”Hovrätten finner vid en samlad bedömning att målsägandens utsagor inte är så alltigenom trovärdiga att de i förening med den bevisning som i övrigt förekommit i målet kan läggas till grund för en fällande dom.”

Göta hovrätt friar pappan och farfar.

Ett f.d. hovrättsråd Klas Mogren har dömt och varit referent i målet.

Göta hovrätt 2013-06-14 mål nr B XX-XX

Annonser

8 thoughts on “Svensk Rättstillämpning, del 3

 1. Sjukt att något kan vara olagligt på pappret men inte i praktiken. Om man vill att våldtäkt ska vara lagligt, vilket många uppenbarligen vill, kan de inte bara säga det så vi kan föra en ärlig debatt! Det är omöjligt att komma någonstans när de säger en sak och gör/tycker motsatsen!

  • honungsbi: Jag har sagt detsamma länge. Varför måste vi leka katt- och råttalekar med män? Det vore väl bättre att män och maktmän talar klarspråk om hur de vill ha det så att vi kvinnor vet vad vi har att förhålla oss till? Jag är så trött på män som hävdar att de tex är motståndare till kvinnors aborträtt för ”barnens och kvinnornas bästa” och män inom rättsväsendet som anser att det är de och misstänkta våldtäktsmän, som kan och skall avgöra om en kvinna har blivit våldtagen eller haft frivilligt heterosex. Med mera, med mera.

 2. Otroligt vilken livlig fantasi våra domare har:

  ” Mot denna bakgrund anser tingsrätten
  att man måste beakta risken att målsäganden, som den starka i familjen, kan ha axlat
  ansvaret för situationen och sökt en lösning genom att hitta på uppgifterna om
  sexuella övergrepp. På det sättet kan hon nämligen ha sett en möjlighet att
  säkerställa dels att hon och syskonen slapp oönskat umgänge, dels att Es inte skulle bli lämnad ensam i än större utsträckning, dels att hon fick en acceptabel förklaring till kondylomviruset. Teorin skulle också förklara varför uppgifterna kom först när de gjorde”

  Man häpnar. Här bygger domaren upp egna teorier om varför barnet berättat om övergrepp. Finns inget underlag för dessa slutsatser, inte någonstans i domen går det att finna ens spår av att det skulle förhålla sig så som domaren säger. Jösses, man blir mörkrädd över hur det få gå till i domstolarna.

  • Förbannad: Jag instämmer och jag har tagit del av en hel del domar genom åren. De ofta manliga sexuella fantasierna, finner inga gränser.
   Problemet, som jag ser det, är att ”vanligt” folk inte har en aning om hur det går till i vårt svenska rättsväsende. Det är en manlig lekstuga och det gäller inte bara domstolarna utan även polismyndigheten.

 3. Vi är alltså lurade.De få fällande domarna ska få kvinnor att tro att det fungerar. Ofta är det efter en viss uppmärksamhet innan och så lugnas kvinnor genom att den misstänkte blir fälld. Då.
  Resten av tiden har vi inget rättsväsende.

  Att en domstol bara kommer på tanken att bortförklara könssjukdomar hos barn visar att de för längesedan slutat att fungera.

  Det är precis som du skriver NBT bättre att veta att det inte finns lagligt skydd för kvinnor o flickor.
  Det märkliga är att media är totalt tysta om skandalerna nu. För de fortsätter att komma.

  • Anna G: Bra reflektioner. En annan sak man kan fundera över är hur denna inställning till kvinnor och barn som drabbats av mäns sexualvåld, har uppstått i vårt rättsväsende? Är det ett tecken på att domstolarna runt om i landet är patriarkalt styrda eller har domstolarna fått i uppdrag ”uppifrån”, att förhålla sig till kvinnor och barn på det här sättet? Här ser vi ju nämligen att samma synsätt är etablerat i flera olika tingsrätter och hovrätter runt om i landet. Eller är det samma personer som utses till att döma, i just sexualbrott?

   HD sätter agendan för övriga domstolar och dess justitieråd utses av regeringen.

 4. Jag tror att de smyginfört Geijers lagstiftning från 1976.Han var inte ensam. Han hade massivt stöd av den tidens sexualliberaler= de som tycker att mäns sexuella rätt går först och som vill hjärntvätta kvinnor att det är ” frihet”. Skrivningarna i domarna har det tilltalet. Kvinnor ses som frigjorda när de har ”sex” dvs våldtas.

  • Anna G: Det verkar som om Geijers och hans liberala anhängares syn på kvinnor och barn lever kvar än idag hos våra makthavare?
   Visst är det så – kvinnor har ”okonventionellt (hetero)sex” och kvinnor är ”(hetero)sexuellt frigjorda” enligt domarna. Återigen läggs manlig sexualitet och till och med manlig våldsam/påtvingad sexualitet över på kvinnor och barn, som om det skulle vara kvinnor och barn som är sexullt galna i män och manlig sexualitet.

   Det har alltid varit viktigt för män att få det att låta som om kvinnor åtrår dem sexuellt. Vi ser detta överallt och samma resonemang/tänk i domstolarna som i den manliga porren. Kvinnor utmålas som tokiga i mäns snoppar och kvinnlig sexualitet utmålas som beroende av snoppar, för att ens kunna tillfredsställas. Den ”stora sexlögnen”, som jag har skrivit om tidigare. Allt detta bygger på idén om kvinnors påstådda vaginala orgasmer, trots att de flesta av oss år 2014, vet att klitoris är vägen till majoriteten av alla kvinnors sexuella njutning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s