Riskfaktorer för barn som förgriper sig sexuellt på andra barn

Jag skrev tidigare om att regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utföra en ny sex-undersökning i Sverige.

”Enligt svenske folkhälsoministern Gabriel Wikström (S) ska folk också ha mer sex. Den sexuella aktiviteten går ner både i Sverige och i USA. En amerikansk undersökning visar att 90-talisterna har minst sex av alla unga sedan 1920-talet. Det är verkligen dystert.”

Som vanligt kan en ställa sig frågan, vad som menas med ordet ”sex”? Eftersom de flesta människor nog förknippar ordet ”sex” med hetero-sex, kan vi kanske utgå ifrån att det är främst heterosexuella par, som har mindre sex MED VARANDRA och att makthavarna, och kanske hetero-paren själva, upplever detta som ”dystert”?

Huruvida homosexuella par har samma ”problem” som heterosexuella par, med sina gemensamma sexliv, får vi låta vara osagt. Sen har vi ju alla människor, som frivilligt har valt att inte dela sin sexualitet med andra människor (en stor grupp i världen, där jag själv ingår) och för oss, är inte mindre sex med andra människor något ”dystert”, utan istället både självvalt och positivt. Vi vill inte ligga med andra människor och vi är nöjda med det.😉

Anmärkningsvärt är, att trots att världen i modern tid har blivit fullständigt (hetero-) översexualiserad, där inte minst (hetero-) porren flödar fritt och totalt okontrollerat, har alltså heterosexuella par allt mindre sex med varandra. Huruvida hetero-par har mindre, lika mycket eller mer sex med sig själva, dvs utan att kanske vilja blanda in sin partner, framgår inte.

Vår folkhälsominister Gabriel Wikström, anser att vi medborgare skulle behöva ”rättvisemärkt porr”:

– Där man kan se att porren är producerad under schyssta villkor, att det är gjort med samtycke, säger han till tidningen.”

Hur en skall kunna bevisa, att pornografiska skådespelare/skådespelerskor har skådespelat diverse olika typer av låtsas-sex på film, med ”samtycke” samtidigt som de har fått betalt, vet inte jag? Få av dem, skulle ju ställa upp på att spela in porr gratis. Pengar är naturligtvis ingenting annat än en muta, i det här fallet som i alla andra fall. Gabriel kanske menar att medborgarna behöver få se mer amatör-porr, där människor istället spelar in sina sexuella övningar på film, för andra att se, helt gratis och av egen fri vilja?

Jaja, jag fattar inte riktigt hur Gabriel resonerar här, men han tror i alla fall att mycket av den kvinnoförnedrande pornografin, skulle försvinna på detta sätt. Gabriel vill även se en debatt/utredning om all manlig porr som vi utsätts för i våra dagliga liv och vilka för- och nackdelar den kan tänkas ha för oss människor.

”Men han menar att man borde se människorna bakom själva produktionen och vara kritisk – man borde ha ett visst tänk om man tittar på porr. Framför allt unga pojkar behöver vara kritiska.”

Unga pojkar behöver vara kritiska men vi vet också att framför allt pojkar, utsätts för manlig porr väldigt, väldigt tidigt i livet. Vi talar om pojkar i 10-11-årsåldern och kanske tidigare än så. Det är inte så lätt för små gossebarn att vara ”kritiska” och där måste vi naturligtvis, istället lägga över ansvaret på föräldrarna. 

Även barnen exponeras för och påverkas nämligen av den manliga porren som flödar helt fritt, i vårt samhälle. HÄR finns intressant läsning om barn som är sexuella förövare, dvs barn som förgriper sig sexuellt på andra barn. Antingen kamrater och/eller egna syskon.

Risk och skyddsfaktorer för barn, från sid 15 och framåt:

”Många gånger kan barnen ha upplevt ett trauma av något slag, såsom misshandel eller sexuella övergrepp. Det finns ingen typisk ungdom, eller ett typiskt barn, som begår sexuella övergrepp men det finns faktorer som gör, att den unge ligger i en riskzon för att utveckla ett beteende som bryter mot de normer som finns.

Enligt Larsson (2001) är sexuella beteendeproblem inte per definition en följd av sexuellt utnyttjande utan barn som inte varit utsatta för några övergrepp, kan också uppvisa sexualiserade symptom. Däremot är beteendet vanligare bland barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och det är ofta en indikator på att något i barnets liv inte står rätt till.

Andra riskfaktorer som finns är misshandel, undermåligt föräldraskap, exponering för sex, som till exempel pornografi eller att bevittna familjevåld. Johnson (1996) menar att faktorer som kan spela in, är om barnet har levt i en miljö där sex är sammankopplat med aggression, där sex har använts som en handlingsvara eller där det har saknats adekvat tillsyn över barnet.

Kjellgren (2009) menar med stöd från ett flertal olika forskare, att ungdomar med inlärningssvårigheter är överrepresenterade i studier om ungdomar som begår sexuella övergrepp. Johnson menar att många av barnen i hennes studie hade inlärningsproblem och sociala problem, alla var deprimerade samt led av ångest och ingen hade någon bästa vän. Bonner m.fl. menar att föräldrar till barn med sexuella beteendeproblem, är mer stressade och har en mindre positiv attityd till sina barn, än andra föräldrar.

Pornografi har ökat kraftigt de senaste åren och år 2000 kom Swanberg & Enge-Schwartz fram till, att nästan hälften av Sveriges tolvåringar har tittat på porrfilm någon gång. I kombination med att Internet distribuerar lättillgänglig pornografi, samt att TV och tidningar har blivit mer sexualiserat än tidigare, finns det en misstanke om ett samband mellan detta och allt yngre barn med sexuella beteendeproblem.

Det har även kunnat urskiljas vissa skyddsfaktorer, som behandlar normbrytande beteende i allmänhet. Exempel på sådana skyddsfaktorer är social kompetens, att känna en inre kontroll och känsla av att kunna påverka vad som händer omkring en, stabilt temperament och ett gott självförtroende. Även intelligens och begåvning påverkar skyddet för att inte utveckla ett normbrytande sexuellt beteende.

Mycket forskning visar att relationen mellan föräldrar och barn har en stor påverkan på, om normbrytande beteende utvecklats, både gällande uppfostringsmetoder och känslomässigt engagemang. Andra faktorer som kan utgöra risk för barn att utveckla normbrytande beteende, är till exempel om barnet växer upp i en missbrukarmiljö, blir utsatt för våld eller övergrepp, bevittnar våld eller om någon av föräldrarna är deprimerad.

Socialsekreteraren på Barnahus nämner även att sexuella beteendeproblem är ”smittsamma”. Det resulterar ofta i svårigheter att lokalisera vem som tar initiativ och vem det är, som utlöser de sexuella beteendeproblemen. Frågor och misstankar kommer då ofta upp om det är från en vuxen eller ett barn, som beteendet härstammar och om alla barn har gett sitt samtycke eller om det är någon som är en stark initiativtagare

Kjellgren menar att det är en riskfaktor att ha gått i särskola eller ha en neuropsykiatrisk diagnos och socialsekreteraren på Barnahus nämner att det ofta blir aktuellt att göra en neuropsykiatrisk utredning. Detta överensstämmer med den forskning som Kjellgren (2009) och Johnson(1989) gjort, där de upplever att barn och ungdomar med lågbegåvning och inlärningssvårigheter är överrepresenterade när det gäller barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem.

…familjens förhållningssätt till sexualitet påverkar barnet, exempelvis om de blir exponerade för porrfilmer i hemmet eller om de lever i en översexualiserad miljö, såsom att föräldrarna pratar inför barnet om sitt sexliv, eller att barnet har närvarat vid sexakten.

På pojkmottagningen upplever personalen att åldern på de personer som begår sexuella övergrepp sjunker och att det kan vara med anledning av pornografins tillströmning samt den sexualisering som präglat vårt samhälle under en längre tid. Detta kan även kopplas till social-kognitiv teori och modellering. I och med en översexualiserad miljö, våld i hemmet eller liknande kan barnet använda sig av detta som modeller för sitt eget beteende. Om barnet då blir exponerad för pornografi, eller bevittnar sina föräldrars sexakt så kan detta tolkas in som ett beteende som är accepterat och blir därmed inlärt.

En annan riskfaktor som kan påverka, förklarar socialsekreterarna på socialtjänsten, är om barnen lever i en familj där det förkommer andra övergrepp såsom fysiskt eller psykiskt våld. Även Kjellgren tar upp våld i hemmet som en faktor:

”Jag tror att det finns en många gånger underskattad sexuell komponent, där vuxna bråkar natten igenom och barnen ligger och är jätterädda. Sen hör man att de vuxna har sex eller går upp och tittar. Då blir ju våldet och det sexuella sammankopplat och det blir en egen konsekvens för barnet att hantera hela detta förvirrande. En omskakande känsla att se, att mamma kanske håller på att bli dödad men där sexualiteten också blir sammanflätad.”

De personliga faktorer som kan spela in, är exempelvis biologiska sådana såsom utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk diagnos eller lågbegåvning. Psykologen på BUP nämner emotionella svårigheter som en riskfaktor och socialtjänstens uppfattning om barn som uppvisar olika riskbeteenden såsom eldar, vandaliserar och plågar djur, är exempel på både emotionella och kognitiva svårigheter.

Miljöns påverkan av personens beteende är enligt flera av våra informanter mycket stor. Hemmiljön och familjens förhållningssätt till sex och pornografi till exempel, påverkar barnets beteende men även andra faktorer som gör hemmiljön otrygg påverkar barnets beteende. Även att barnet själv har blivit utsatt för övergrepp kan skapa en modellering av personen som förgrep sig på barnet.

Insatser inom familjen kan bland annat enligt Kjellgren vara att sänka stimuli för dessa barn som triggar igång beteendet. Som exempel säger forskaren, att om föräldrarna tittar på porr på datorn, så är det bra om föräldrarna blockerar pornografiska sidor eller raderar sin web-historik så att barnet inte har lika stor tillgång till dessa sidor. Kjellgren berättar vidare att det även kan handla om att se över vilka TV-program som barnet tittar på.

Barn i allmänhet behöver en förebild och i synnerhet de barn som har sexuell beteendeproblematik. Om barnen lever i en översexualiserad miljö, behöver de någon annan som de kan modellera, för att inte riskera att de modellerar familjens sexualiserade beteende.

Män som ”argumenterar” emot att hetero-kvinnor tycker att de är skitdåliga i sängen

Många män verkar inbilla sig, att när vi feminister och kvinnor diskuterar och debatterar kvinno- och barnfrågor, så är det lika med att vi bjuder in män till, som män verkar uppfatta det, ”argumentation” eller ”debatt”. Män rusar genast till tangentborden och börjar hamra i vild panik för att, som de tror, försöka ”argumentera” emot kvinnors åsikter, tankar, erfarenheter, vilja, mänskliga rättigheter och levnadsvillkor.

Så är inte fallet, jätteledsen att göra män besvikna.🙂

När heterosexuella kvinnor, feminister, forskare och andra uttalar sig om att män generellt t.ex är rätt värdelösa i sängen för hetero-kvinnor, är dåliga på att ge oralsex och orgasm och liknande till hetero-kvinnor, får många män ett trängande behov av att ”argumentera” för motsatsen.

Eftersom hetero-kvinnors sexuella erfarenheter inte överensstämmer med mäns sexuella bild av sig själva och mäns porrskadade hjärnor, inbillar sig män att hetero-kvinnor, statistik och forskning har/är ”fel”. Män vill då övertala kvinnor och intala sig själva, att män inte alls är jättedåliga i sängen för kvinnor, att de visst kan ge jättebra oralsex samt jättemånga orgasmer åt kvinnor.

Aha ha ha haaaa!! Jag måste ta en skrattpaus…. skratt

Det är alltså samma fenomen, om än i mildare form, som våldtäktsmän och domstolar använder sig av.

Kvinna säger:

– ”Du våldtog mig. Jag ville inte ha sex med dig!”

Våldtäktsmannen, polismännen och domstolarna anser sig kunna ”argumentera” emot kvinnans egen vilja och kontrar med:

-”Det ville du visst! Du ville ha hetero-sex för du hade spetsbehå på dig och jag blev kåt! Du ville visst att jag skulle runka av mig i dig!”

Kvinnor, feminister och forskare säger:

-”Få hetero-kvinnor får orgasm under samlag med män. Män är generellt dåliga i sängen för kvinnor, eftersom män inte har fattat, att majoriteten av alla kvinnor inte kan få orgasm av enbart penis-penetration. Klitorisstimulans är nödvändigt för majoriteten av alla kvinnor.”

Män rusar genast ilsket till sitt ”försvar” och börjar barnsligt ”argumentera” emot kvinnlig sexualitet:

-”Det är inte sant! Män är faktiskt jättebra i sängen för kvinnor! ALLA hetero-kvinnor kan få orgasm, enbart av snoppars penetration och stimulans av klitoris behövs inte alls!”

Vad skall detta föreställa, män….? Det verkar som om väldigt många män tror, att om de upprepar sin egen manliga sanning och verklighetsbild, tillräckligt maniskt och tillräckligt många gånger, så kommer de att kunna ”få” (kunna manipulera) kvinnor till att ändra åsikt, tankar, vilja, biologi, erfarenheter etc, etc.🙂 Allt detta är exempel på det ökända manliga tolkningsföreträdet som väldigt många män upplever att de har över kvinnor.

Fattar inte män varför så många kvinnor tycker att män är fullständiga idioter? Vi är så jävla trötta på mäns ständiga, outtröttliga, manliga tjafsande om saker som män inte ens begriper, inte har någon som helst erfarenhet av eller kunskap om! Stäng öl-inkasten och öppna öronen, män. Det finns en anledning till att ni har fått två öron men bara EN mun.

 

 

Det är inte säkert för heterokvinnor eller deras barn att sova tillsammans med män

En före detta kollega till mig, gift kvinna och heterosexuell, sade en gång:

– ”Det borde vara varje hetero-kvinnas rättighet att få ett eget sovrum.”

Jag kan bara instämma. Många heterokvinnor sover dåligt tillsammans med sina män pga manliga störningar. Det kan handla om att mannen snarkar högt, att mannen vänder och vrider på sig så att hela sängen gungar av hans kroppstyngd, att det blir för varmt, att mannen ligger och tafsar på kvinnan, eller att heteroparet helt enkelt har olika dygnsrytmer, där den ene t.ex går upp tidigare än den andra.

Nytt på fronten och något som alla heterokvinnor bör tänka på, är ett fenomen som verkar vara en uteslutande manlig, sexuell åkomma:

Sexsomni

”Sexomni är namnet på det som flera misstänka våldtäktsmän påstått sig lida av. Det innebär att man i sömnen utför sexuella handlingar.”

Det senaste fallet i Sverige, som vi har kunnat läsa om i tidningarna i veckan, handlar om styvpappan som begick sexuellt övergrepp mot sin 8-åriga lilla styvdotter men friades i Tingsrätten, då han hävdade att han led av sexsomni. Tingsrätten menade, att styvpappan inte kunde hjälpa att han sexuellt förgrep sig på barnet, eftersom han påstod sig ha sovit under tiden. Brottet har begåtts, brottsoffret existerar men styvpappan kunde inte hållas ansvarig för övergreppet mot barnet, då han påstod att han sov under tiden, menade alltså Tingsrätten. Men hör och häpna (!): i HOVRÄTTEN blev styvpappan senare dömd för att ha förgripit sig sexuellt mot dottern men han fick bara villkorlig dom och samhällstjänst som straff.

– Det finns sju likartade våldtäktsrättegångar som har avgjorts i svenska domstolar sedan år 2010, där den misstänkte hävdar att han gått i sömnen. Tre fall har lett till frikännande domar, berättar Elisabeth Massi Fritz, advokat och juridisk expert till SVT Nyheter. 

I flera fall har även olika domstolar dömt fallen olika. År 2014 friade hovrätten en man som tidigare hade dömts för våldtäkt eftersom att han menade att han hade gjort det medan han sov. 

Ännu har jag inte hört talas om någon kvinna som lider av denna sexuella ”åkomma” som tydligen gör, att en kan förgripa sig sexuellt på barn och vuxna, ”i sömnen”. Denna sexuella åkomma verkar drabba uteslutande män, världen över. Varje heterosexuell kvinna, alla mammor, flickvänner och fruar bör tänka sig noga för, innan de lägger sig själva, och framför allt sina barn (!), i samma säng som en man. Om mannen lider av sexsomni kan han ”råka” våldta er och/eller era barn ”i sömnen” och dessutom slippa straff för våldtäkterna/de sexuella övergreppen, i både svenska och utländska domstolar.

Det är inte säkert, för vare sig kvinnor eller barn, att sova i samma säng som en man. Tänk på detta och vidta nödvändiga åtgärder därute i hetero-hemmen! Att heterokvinnor som bor ihop med män, världen över, skaffar egna sovrum med egna sängar, kan kanske vara en bra lösning? För säkerhets skull – håll era husdjur borta från männens sängar också!

 

Och efter åsnan Trump kommer åsnan Buhari

http://www.expressen.se/geo/min-fru-hor-hemma-i-mitt-kok–sa-kritiseras-presidenten-efter-utspelet/

– Jag vet inte vilket parti min fru tillhör, men hon hör hemma i mitt kök och i mitt vardagsrum, och i det andra rummet, sa presidenten, vars popularitet har störtdykt hemma i Nigeria efter att landet hamnat i en djup recession.

Han sa också att han har ”överlägsen kunskap” över sin hustru och andra kritiker eftersom han trots allt ”lyckats inom politiken”.

I en exklusiv med tyska Deutsche Welle, DW, fick presidenten bland annat möjligheten att förklara vad han menat med uttalandena om sin hustru och att hennes plats är i köket.

– Jag är säker på att du har ett hus … Du vet var ditt kök är, du vet var ditt vardagsrum är, och jag kan tänka mig att din fru tar hand om allt det, även om hon jobbar, sa Buhari.

– Är det din hustrus funktion? frågar reportern.

– Ja, att ta hand om mig, säger Buhari.

– Och hon ska hålla sig borta från politiken? frågar reportern.

– Ja, det tycker jag.

Seriöst alltså? Vad är det för fel på den här typen av män? Jag finner ingen annan förklaring, än att de är livrädda för kvinnors konkurrens eller också är de helt enkelt bara ointelligenta? Världen måste en gång för alla inse, att män (och framför allt män som hatar kvinnor) inte längre kan tillåtas styra hela världen.

Den här typen av imbecilla, narcissistiska män som lider av sådan okunskap om kvinnor, kvinnors förmågor och kvinnors levnadsvillkor kan inte, och kommer aldrig, att kunna tillgodose majoriteten av jordens befolknings (kvinnors och barns) mänskliga rättigheter. En vuxen man, tillika president, som anser sig behöva en kvinna som ”tar hand om honom” för att han ens skall kunna klara sig i livet, är ingen man. Han är en vuxenbebis. Vuxenbebis och president.

Mohahaha!

Lämna din plats till förfogande åt en smartare kvinna nu och gå och gör det enda du är bra på, lille Buhari. Gå och runka.  

PS. Jag tycker att åsnor är intelligentare djur. DS

buhari

Vuxenbebisen BUU-hari

Vad fan håller jag på med?

Inne hos Livlinan hittar jag några tänkvärda ord:

”Någon har hittat på att du ska utbilda dig i 12+4 år, jobba och sen skaffa hus, barn och hund. Någon har hittat på att du ska ha två barn, två bilar och klotgrill. Någon har hittat på att du ska ha slips och sitta på en stol framför en skärm större delen av din dag. Någon har hittat på att ni ska sätta ringar på varandras fingrar. Någon har hittat på att du ska vakna upp mitt i natten, kvällen innan din 40-årsdag och undra: vad fan håller jag på med? Vad händer om du ställer frågan nu istället?”

Jag tror att jag är en av få kvinnor som ställde mig de här frågorna, ganska tidigt i livet. Men ändå sitter jag här ibland och undrar: Vad fan håller jag på med? Är det värt det?

I mitt fall, behöver jag inte ställa mig de här frågorna privat så att säga eftersom jag inte lever det typiska (i mina ögon: trista) heterosexuella Svensson-livet med två barn, make, villa och vovve.

Ändå undrar jag ofta vad i helskotta jag håller på med i livet?

Jag jobbar och jobbar. Problem uppstår och det är mitt jobb att lösa problemen. Jobbet ger mig glädje och självförtroende, förvisso, men väldigt ofta ger det mig också en mental belastning i form av stress och frustration. För detta får jag betalt. Av de pengar jag tjänar, går en väldigt stor del tillbaka till jobbet. Det är nämligen väldigt dyrt att jobba och särskilt om en inte har nära till jobbet.

Jag måste ha en bil och alla vet att bilar är väldigt dyra att både köpa in och äga. Bilen skall servas och repareras, nya vinter- och sommardäck måste läggas på med jämna mellanrum och skatt, försäkring och drivmedel skall betalas.

För att jobba, behöver jag också se någorlunda vettig ut så av de pengar jag tjänar, måste en del läggas på att försöka se representabel ut på jobbet med kläder, smink etc. Lunch är en annan (dyr) kostnad som drabbar oss som jobbar.

Om jag inte jobbade,

….skulle jag inte behöva någon bil och inte heller så mycket kläder eller smink.

….skulle jag kunna elda i min vedspis hela dagarna och därmed slippa en stor del av rånar-bolaget Eon:s hutlösa fakturor för uppvärmning varje månad.

….skulle jag ha mycket tid över för att bättre kunna underhålla mitt hus och trädgård (värdet höjs).

….skulle jag äta bättre och mycket billigare (hemlagad) mat, i lugn och ro utan stress. Förbättrad hälsa. Jag skulle till och med ha tid över för att odla en del av min mat själv.

….skulle jag ha mycket mer tid över för att motionera. Förbättrad hälsa per automatik för alla de som har typiska skrivbordsjobb som innebär att sitta stilla på en stol i minst åtta timmar per dygn. I mitt fall cirka nio timmar per dygn, om jag räknar med bilresorna fram och tillbaka till jobbet.

….skulle jag slippa all stress och frustration som jobbet orsakar. Förbättrad hälsa.

….skulle jag utnyttja och faktiskt använda min bostad, som är den största utgiften för de flesta människor. Som det är nu, känns den dyra bostaden mest som en sovplats för mig.😦

….skulle jag ha mer tid och ork över för privata sociala relationer med människor som jag själv har valt att ha kontakt med.

Så nu funderar jag allvarligt på att sälja mitt bohag, ta med mig hårbollen och flytta till ett varmare land.

Ett land där, om man äger en bil, den inte förstörs inom loppet av 10 år på grund av vägsalt/rost. Ett land där man inte behöver köpa två uppsättningar med däck för de olika årstiderna. Ett land där man inte behöver lägga ned tusentals kronor varje månad på att värma upp en bostad, i vilken man inte ens befinner sig, större delen av dygnet. Ett land där man inte behöver köpa dyra vinterjackor, stövlar och liknande utan kan gå omkring i lätta, luftiga, billiga sommarkläder året om. Ett land där man inte behöver så mycket smink eftersom man är solbränd året om.😉 Ett land där man får en väldig massa tillskott av vitaminer och mineraler, tack vare solens strålar.

Ja, vad säger ni? Vill ni följa med?